Prosjektforum 2011

Hvem ivaretar studentene?

UiO: Hvem ivaretar studentene?Oppdragsgiver var Studieavdelingens Seksjon for Studieadministrative Tjenester (SST) ved Universitetet i Oslo (UiO), og studentgruppa bestod av Lars-Martin Berglund, Runa Hekland Bore, Maria Borén, Senata Memeti og Birgitte Sande Riise.

Bakgrunnen for prosjektet var at Studentparlamentet i oktober 2009 vedtok en resolusjon med krav om studentombud ved UiO. Bakgrunnen for dette kravet går hovedsakelig på studenters manglende rettigheter i forhold som gjelder læringsmiljø. UiO nedsatte en arbeidsgruppe for å utrede muligheter og utfrodringer knyttet til opprettelsen av et studentombud. Studentgruppens mandat var å kartlegge hvordan UiO sitt system og organisering for ivaretakelse av studenter fungerer. Datainnsamlingen foregikk gjennom semistrukturerte intervjuer, observasjon og testvarsling.

Sammen mot tvangsekteskap: Hvordan lykkes med et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige instanser

BLD: Sammen mot tvangsekteskapOppdragsgiver var Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og studentgruppa bestod av Hilde Bøyum, Anne Dubrau, Tone Sindre Hoff, Jemimah Yombo Sigurdsen, Jon Martin Sjøvold og Ane Helland Volle.

BLD ønsket å komme frem til bedre samarbeidsløsninger mellom det offentlige og frivillige organisasjoner som jobber mot tvangsekteskap. Prosjektets problemstillinger var: 1. Hvordan kan samarbeidet mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene bedres? 2. Hvilke elementer er viktige å ha med i en samarbeidsmodell mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene i arbeidet mot tvangsekteskap? Studentgruppen benyttet seg av kvalitativ analyse med intervjuer av sentrale aktører innenfor feltet. Kriseboliger, og samarbeidetet mellom det offentlige og frivillige, ble brukt som case i prosjektet.

Prestasjonsledelse i praksis: Utfordringer og muligheter

Hartmark: Prestasjonsledelse i praksisOppdragsgiver var Hartmark Consulting AS, og studentgruppa bestod av Ellen Elisabeth Tveiten-Grotbæk, Karen Ranestad, Knut Erik Boye, Vegard Østli og Vilde Hernes.

Basert på samtaler med ti sentrale HR-ledere i norsk arbeidsliv, har studentgruppen skrevet en rapport om prestasjonsledelse, utfordringer knyttet til utøvelse av dette samt gode løsninger for hvordan man kan løse slike utfordringer. Basert på teori og informasjon fra intervjuene, har studentene lagt frem en forenklet modell for prestasjonsledelse.

ROJECT RAILS: Reviewing and Analyzing the International Level of Snowboarding

Snowboardforundet: International SnowboardingOppdragsgiver var Snowboardforbundet (NSBF), og studentgruppa bestod av Ellen Jorunn Bergem, Thomas Conradi Granli, Vivian Boodhun, Ida Madsen Hestman og Sven Larsen.

Bakgrunnen for prosjektet var at internasjonal snowboarding er fragmentert og Snowboardforbundet å få oversikt over hvem som faktisk organiserer internasjonal konkurransesnowboarding i dag. I tillegg til å kartlegge dagens situasjon, skisserte studentgruppen opp ulike scenarier for hvordan den internasjonale snowboardingen kan organiseres i fremtiden. Ved fremleggingen av nye måter å organisere idretten på, har studentene fokusert på muligheten for én måte å rangere utøverne på samt OL kvalifisering. Studentene brukte både kvalitative intervjuer og spørreundersøkelse i prosjektet.

Is the leadership development programme in Statoil’s Project Academy consistent?

Statoil: The leadership development programmeOppdragsgiver var Statoil Project Academy, og studentgruppen bestod av Martine Hannevik, Marina Kristiansen, Hedda Bergsland Bratholm, Julie Thue Buø, Anthony Næss og Sean Lobo.

Statoil ønsket en evaluering av Statoil Project Academy for å se i hvilken grad lederutviklingen i de seks underliggende programmene var konsistent. Gjennom kvalitative intervjuer og observasjon, kartla studentgruppen hvordan ledelsesbegrepet ble brukt i de ulike programmene og om det var en naturlig sammenheng mellom de ulike nivåene i lederutdanningen til Statoil. I tillegg til studentenes funn, resulterte arbeidet i noen konkrete forslag til hvordan Statoil kan styrke lederutdanningen sin og få en mer konsistent lederutvikling.

Utfordringer og muligheter: Om rekruttering av kommunale arbeidsgivere til Kommunesektorens Traineeprogram

KS: Utfordringer og muligheterOppdragsgiver var Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), og studentgruppen bestod av Peder Brennskag Haug, Ida Maria Haugstveit, Mariann Hvidsten, Julia Lützen, Olena Ponarina og Audun Vindøy.

Kommunesektorens Traineeprogram rekrutterer traineer til ulike kommuner i hele Norge. Søkermassen til programmet har vært god, men KS har hatt utfordringer med å få nok kommuner til å stille som arbeidsgivere til Traineeprogrammet. Studentgruppa fikk i oppdrag å se på hvordan man kan øke rekrutteringen av arbeidsgivere til programmet. Gjennom kvalitative intervjuer og en spørreundersøkelse, har studentene kartlagt hvorfor mange kommuner velger å ikke delta på denne ordningen. I prosjektrapporten har studentene lagt frem ulike tiltak som kan bedre rekrutteringen av kommuner til Kommunesektorens Traineeprogram.

Publisert 16. aug. 2013 13:59 - Sist endret 16. juni 2021 11:15