Årsrapport ISS

Organisasjon

Medlemmer av råd og utvalg ved universitetet i oslo

Osloforskning Lise Kjølsrød (faglig leder)
Fakultetsstyret, SV-fakultetet

Jan Hesselberg (observatør) og Geir Høgsnes (medlem)

Programstyret for bachelor i utviklingsstudier Jan Hesselberg
Nestleder i TIK-styret Geir Høgsnes
Styret for Professorforeningen Sigurd Skirbekk (medlem)
Prodekan, Fakultetsstyret Gunn Birkelund
Leder SV-fakultetets implementeringsgruppe og studieutvalget. Gunn Birkelund
Medlem i UiOs styringsgruppe for kvalitetsreformen Gunn Birkelund
Medlem i UiOs studentmobilitetsgruppe Gunn Birkelund
Vararepr. til Det akademiske kollegium Gunn Birkelund
Komiteen for universitetets tre priser Karin Widerberg (medlem)
SV-fakultetets forskningsutvalg Arnlaug Leira (medlem)
Programstyret for phd-graden Kjell Kjellman
Programstyret for phd-graden Bjørnar Sæther
Styreleder HERO Ole-Jørgen Skog
Programstyret for Bachelor i utviklingsstudier Jan Hesselberg
Fakultetets sommerskole i komparativ samfunnsvitenskap Lars Mjøset
Styremedlem i Intermedia Ivar Frønes
Styremedlem Forskerforbundet ved UiO Oddrun Sæter
Medlem i FFU Arnlaug Leira
2002 Medlem av Kollegieoppnevnt arbeidsgruppe for å utrede rammevilkår rundt personaladministrasjon under omstillingsprosesser. Lise Kjølsrød
2002-2003 Leder for utvalg oppnavnt av rektor for å utrede senteret  InterMedias rolle i forskningen om konvergerende medier. Lise Kjølsrød
Styreleder InterMedia Lise Kjølsrød
Varamedlem i styret for Senter for helseadministrasjon. Lise Kjølsrød
Vilhelm Aubert forelesningen Ragnvald Kalleberg

 

Eksterne verv

Sosiologi

Forskningsutvalget i Rådet for psykisk helse, NFR Willy Pedersen
Programstyret i programmet Helse og samfunn, NFR Willy Pedersen
Leder av styret (Executive Committee) ved Inter-University Centre, Dubrovnik, valgt av rådsforsamlingen ved nevnte organisasjon. Lise Kjølsrød
Medlem av Programstyret for forskning om Kommuneloven under Område for kultur og samfunn i Norges forskningsråd. NFR Lise Kjølsrød
Nasjonalt fagråd i geografi Jan Hesselberg
Medlem av interimstyret for nasjonalt kompetansesenter om vold av traumatisk stress, Oslo. Dag Album
Varamedlem i styret ved ISF Dag Album
MIFA Ivar Frønes
Tverrfaglig samtalegruppe, UiO Sigurd Skirbekk
Nasjonalt fagråd i sosiologi Geir Høgsnes
Styreleder atferdssenteret AS Gunn Elisabeth Birkelund
Styreleder NOVA Gunn Elisabeth Birkelund
Medlem av fylkesstyret i Oslo. Nasjonalforeningen for folkehelsa. Tone Schou Wetlesen

 

Annet

Konsulent for Den norske amerikaforeningen Gunn Elisabeth Birkelund
Leder, Norsk forening for utviklingsforskning Kristian Stokke
Fagkonsulent for fagområdet sosiologi ved revisjon av Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon Lise Kjølsrød
Medlem av bokkomite for utarbeidelse av den norske advokatstands historie Lise Kjølsrød
Referansegruppe ved Inst. for romkunst. Oddrun Sæter
Styremedlem i østlandsforskning Arnlaug Leira
Sekretær i NACS, Nordic Association for China Studies Elin Sæther
Business Board i Childwatch International Ivar Frønes

 

UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO

Sosiologi

Medlem av svensk utvalg for oppsummering av kunnskapsstatus for sykefraværsforskning. Statens Beredning för Medicinsk Utvärdning.

Arne Mastekaasa

 

Utredning for Oslo kommune i forbindelse med kommuneplan 2004-2020: Ulikheter og levekår i Oslo. Terje Wessel

 

REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR

Sosiologi

Gunn E. Birkelund Medlem av Editional Board i International Sociology, Journal of the International Sociological Association
Gunn E. Birkelund Medlem av Editional Board i Journal of Sociology, the journal of the Australian Sociological Association
Katrine Fangen Red. medlem i Sosiologi i dag
Espen Gran Red. medlem Sosiologisk årbok
Gunn E. Birkelund Med i hederspriskomiteen, Norsk sosiologforening
Gunn E. Birkelund Med i styret, Research committee 28 on social stratification and mobility. International sociological association.
Fredrik Engelstad Serieredaktør i Comparative Social Research
Per Otnes Med i internasjonalt advisory board, Sociology
Per Otnes Sosiologisk årbok
Håvard Helland Redaksjonsmedlem i Sosiolognytt
Lars Mjøset Comparative Social Research
Lars Mjøset Vardøger
Arnlaug Leira Medlem av redaksjonen i Yearbook for Comparative Social Research
Lise Kjølsrød Redaktør for antologien Det norske samfunn, Gyldendal norsk forlag, kommer høsten 2003
Geir O. Rønning Medredaktør i Agora
Arne Mastekaasa Redaksjonsmedlem i Social Indicators Research
Geir Høgsnes Ansvarlig redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning
Geir Høgsnes Redaksjonsmedlem i Søkelys på arbeidsmarkedet
Tone Schou Wetlesen Red. medlem Sosiologisk tidsskrift

 

Samfunnsgeografi
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsrådet for Nordisk Sämhällsgeografisk Tidsskrift
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsråd for Journal of Peace and Democracy in South Asia
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsråd for Norwegian Journal of Geography
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsråd for Geografiska annaler, Series B, Human Geography

 

Medlemmer av interne styringsorganer

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansatte, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi) og 2 fra administrativ stab. Sekretær i instuttstyret er kontorsjef Gudleik Grimstad.

Representanter for fast vitenskapelige personale:

 

 

For sosiologi:

 

Geir Høgsnes (leder)
Arnlaug Leira
Dag Album
Marianne Nordli Hansen
Willy Pedersen
Arvid Fennefoss
Regi Enerstvedt

Tove Thagaard (vara)
Ingar Roggen (vara)
Lars Mjøset (vara)
Sigurd Skirbekk (vara)

For samfunnsgeografi:

 

Jan Hesselberg
Sylvi Endresen

Kristian Stokke (vara)
Terje Wessel (vara)

Representant for åremålsansatte:

 

Åsmund Birkeland

Elin Sæther (vara)

Studentrepresentanter

 
Sosiologi

 

Børge Kjartan Lindøe
Joachim Svendsen

Silje Tellmann (vara)
Irene Prestøy Lie (vara)

Samfunnsgeografi:

 

Anja Marita Husa

Anders Underthun (vara)

Representant for det administrative personale:

 

Birgit D Bineau
Harald Botha

 

Fagstyrene

Fagstyret for sosiologi
sekretær: Åsmund Røseid

Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.

For fast vitenskapelig personale:
Geir Høgsnes
Arnlaug Leira
Dag Album

Marianne Nordli Hansen

Willy Pedersen (vara)
Arvid Fennefoss (vara)
Regi Enerstvedt (vara)
Tove Thagaard (vara)
Ingar Roggen (vara)
Lars Mjøset (vara)
Sigurd Skirbekk (vara)
For åremålstilsatte:
Åsmund Birkeland
For studentene:

Børge Kjartan Lindøe
Joachim Svendsen

Silje Tellmann (vara)
Irene Prestøy Lie (vara)

 

 

Fagstyret for samfunnsgeografi
sekretær: Cecilie Lilleheil, Birgitte Bøgh-Olsen

For fast vitenskapelig personale:
Jan Hesselberg
Sylvi Endresen
Kristian Stokke
Terje Wessel
Bjørnar Sæther (vara)
Hans Solerød (vara)
Tone Haraldsen (vara)
Hege Knutsen (vara)
For åremålstilsatte:

Elin Sæther

Øivind Hetland (vara)

For studentene:
Anja Marita Husa
Bente Wollebæk

 

Tilsatte

Sosiologi

Vitenskapelige personale:

Professorer:

Album, Dag
Birkelund, Gunn Elisabeth
Bråten, Stein
Enerstvedt, Regi
Frønes, Ivar
Hansen, Marianne Nordli
Høgsnes, Geir
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne
Otnes, Per
Mjøset, Lars
Pedersen, Willy
Skirbekk, Sigurd
Skog, Ole-Jørgen
Thagaard, Tove
Widerberg, Karin
Wetlesen, Tone Schou

Professor II

Engelstad, Fredrik
Brochmann, Grete
Petersen, Trond

1. amanuenser

Albrechtsen, Erling
Fennefoss, Arvid
Kalleberg, Ragnvald
Kjølsrød, Lise

Amanuenser
Roggen, Ingar
Andre

Forsker Lilleaas, Ulla-Britt
Forsker Sæther, Oddrun

Univ. lektor Fekjær, Silje
Univ. lektor Tufte, Per Arne
Univ. lektor Marit Haldar
Univ. lektor Rune Nilsen

Stipendiater:

Birkeland, Åsmund
Bugge, Lars
Gran, Espen
Harpviken, Kristian Berg
Helland, Håvard
Kjellman, Kjell E.
Meland, Pål
Nauni, Anila
Nielsen, Roy A.
Rønning, Geir O.
Skatvedt, Astrid
Vassenden, Anders

 

Samfunnsgeografi

Vitenskapelig personale:

Professorer
Hesselberg, Jan
Stokke, Kristian
Wessel, Terje
1.amanuenser

Endresen Sylvi
Haraldsen Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans
Sæther, Bjørnar

 

   
1.amanuenser II O´Brien, Karen
Røe, Per Gunnar
Stipendiater

Askildsen, Thorkel Christie
Hetland, Øivind
Selboe, Elin
Sæther, Elin

Administrativt personale

Bineau, Birgit D., 1. sekretær
Botha, Harald, 1.konsulent
Bøgh-Olsen, Birgitte, 1. konsulent
Grimstad, Gudleik, kontorsjef
Hamre, Lise, avd.ingeniør
Hanssen, Kathrine Sandkjær, 1. konsulent
Henningsmoen, Sten Morten, avd.ingeniør
Lilleheil, Cecilie Wingerei, 1.konsulent
Olsen, Manne, 1. konsulent
Powers, Susan, konsulent
Røseid, Åsmund, 1.konsulent
Sandlie, Tori Norheim, 1.konsulent
Vang, Liv-hilde, 1.konsulent

Osloforskning:

Lise Kjølsrød (leder) fra 1.7.2002 / Gunn Elisabeth Birkelund (leder) frem til 1.7.2002
Sandlie, Tori Norheim/Botha, Harald, 1.konsulent (1/5 stilling), sekretær
Bollman, Pernilla, stipendiat

 

Bistillinger

Sosiologi

Høgsnes, Geir: Tidsskrift for samfunnsforskning, 20%, ISF.

Kjølsrød, Lise: Osloforskning, faglig leder, 20%.

Leira, Arnlaug: Inst. for samfunnsforskning, 20%. NFR-prosjekt Velferdsstat og hverdagsliv.

Mastekaasa, Arne: Prof. II Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, 20%.

Mjøset, Lars: TIK - globaliseringsprosjekt,10%

Pedersen, Willy: Forsker ved NOVA 20%.

Sæther, Bjørnar: Forsker ved NIBR, 20%.


 

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29