Årsrapport ISS

Forord - årsrapport 2003

Søkningen til lavere grads studier økte noe fra 2002 til 2003. Opptaket til hovedfag lå på opptaksrammen, som ble justert ned for sosiologis vedkommende i løpet av året (fra 120 til 80). Det ble i 2003 uteksaminert 48 cand. polit. kandidater fra sosiologi og 20 fra samfunnsgeografi. 17 doktorander disputerte, 3 fra samfunnsgeografi og 14 fra sosiologi.

Samarbeidet mellom de to fagenhetene sosiologi og samfunnsgeografi har vært utmerket, men både faglig og sosialt er samhandlingen fortsatt begrenset. Den generelle stemningen blant de ansatte på instituttet må beskrives som god. Staben slutter opp godt om felles tiltak, som blant annet det årlige seminaret før jul, som i år ble avholdt på Blindern med etterfølgende julebord i våre nye lokaler i Harriet Holters Hus.

 

Sosiologi


Sosiologi har viet én oppgave særlig oppmerksomhet, nemlig å få de nye bachelor- og masterprogrammene på skinner. Den nye studiestrukturen ble innført fra og med vårsemesteret 2003. Med denne oppgaven synes vi å ha lykkes relativt godt ved at gjennomstrømmingen på begge nivå, målt i avlagte studiepoeng pr. student, er gått opp. Studentene synes også å være rimelig fornøyd med oppfølgingen, men litt murring har det vært i forhold til krav om oppmøte på emnene.

Instituttet har også arbeidet med utvikling av en strategi for forskning og publisering. Grunnlaget for at dette ble en prioritert oppgave var at fra og med 2003 inngår instituttets samlede vitenskapelige produksjon som en viktig del av grunnlaget for tildeling av midler fra fakultetet. Også på dette området har vi lykkes i forhold til våre målsettinger, men denne oppgaven er samtidig et mer kontinuerlig og langsiktig prosjekt som ikke ble "løst" gjennom 2003. Det ble imidlertid lagt et godt grunnlag for videre arbeid.

På instituttets årlige seminar før jul var karakterer og rekruttering hovedtemaer. Avdelingsdirektør Toril Johanson innledet under første punkt, mens det andre foregikk som en gruppediskusjon knyttet til de fire gruppene som vi løselig er enige om skal danne grunnlaget for framtidig satsing.

I løpet av 2003 ble også instituttet samlokalisert i C-blokken, som fikk navnet Harriet Holters Hus. Før dette skjedde, ble hele bygget renovert. Dette innebar at alle ansatte som hadde sine kontorer i 4. etasje i C-blokken midlertidig måtte flytte til 8. etasje i B-blokken. Det synes som om de ansatte er meget fornøyd med den nye lokaliseringen.

Sosiologi samarbeider med de andre sosiologimiljøene i landet gjennom Nasjonalt fagråd. Blant de oppgavene som fagrådet har arbeidet med i 2003 kan nevnes Kvalitetsreformen, inkludert et nytt karaktersystem basert på bokstaver. I fagrådet er det også enighet om at man skal fortsette praksisen med sensorer fra de andre instituttene i forbindelse med vurdering av eksamensprestasjoner.

 

Samfunnsgeografi

I 2003 økte antall studenter i Samfunnsgeografi på tredje året på rad. Studiereformen ble implementert i høstsemesteret. Selv om antall emner som Samfunnsgeografi tilbyr er begrenset i antall, var søkningen til faget høyere enn tidligere.

Terje Wessel hadde i høstsemesteret nedsatt arbeidstid for å arbeide med sitt forskningsprosjekt. Per Gunnar Røe vikarierte for Wessel. Torkel Askildsen vikarierte for Tone Haraldsen som begynte i nye jobb som leder for Østlandsforskning. Hans Solerød gikk av for aldersgrensen. Det ble dermed frigjort noe midler til en mer omfattende bruk av Anders Iversen til undervisning og eksamensarbeid. De fast ansatte fortsatte sine tidligere forskningsprosjekter.

I 2003 var det fire stipendiater i Samfunnsgeografi med arbeidsplass ved ISS. Øivind Hetland, Elin Selboe og Elin Sæther arbeider alle med problemstillinger innen politisk geografi. De foretar innsamling av data i henholdsvis Mali, Senegal og Kina. Den fjerde stipendiaten, Joseph Yaro, er fra Ghana. Hans tema er fattigdom blant bønder i Nord-Ghana.

Samfunnsgeografi hadde i 2003 en vanskelig økonomi. Det ble foretatt innsparinger i høstsemesteret med redusert tilbud til studentene og stopp i utbetalinger til de ansatte for vitenskapelig publisering og reisestøtte. Det var heller ikke rom for å invitere gjesteforeleserer og gjesteforskere. Hovedfagsstudentene betalte selv for en ekskursjon til Joensuu i Nord-Karelia, Finland. Det var et vellykket faglig opphold. Bjørnar Sæther og Jan Hesselberg deltok.

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29