Årsrapport ISS

Forord - årsrapport 2002

Søkningen til lavere grads studier økte noe fra 2001 til 2002. Opptaket til hovedfag lå på opptaksrammen, som ble justert ned for sosiologis vedkommende i løpet av året (fra 120 til 80). Det ble i 2002 uteksaminert 79 cand. polit. kandidater fra sosiologi og 20 fra samfunnsgeografi. 5 doktorander disputerte, 1 fra samfunnsgeografi og 4 fra sosiologi.

Samarbeidet mellom de to fagenhetene sosiologi og samfunnsgeografi har vært utmerket, men både faglig og sosialt er samhandlingen fortsatt begrenset. Den generelle stemningen blant de ansatte på instituttet må beskrives som god. Staben slutter opp godt opp om felles tiltak, som blant annet det årlige seminaret før jul.

 

Sosiologi


Sosiologi har viet én oppgave særlig oppmerksomhet: Utvikling av det nye bachelor- og masterprogrammene. Denne oppgaven krevde en ferdigstilling i løpet av året, ved at vi hadde bestemt at vi skulle starte med de nye undervisnings- og vurderingsformene fra og med våren 2003. Det ble nedsatt flere arbeidsgrupper for å konkretisere tilbudet på de ulike feltene. Det modulisere tilbudet på alle nivå og mer aktive undervisningsformer som omfattet mer skrivetrening var ferdigstilt ved årets utløp.

Instituttet har også arbeidet med utvikling av en strategi for forskning og publiserings. Grunnlaget for at dette ble en prioritert oppgave i 2002 er at fra og med 2003 inngår instituttets samlede vitenskapelige produksjon som en viktig del av grunnlaget for tildeling av midler fra fakultetet. Denne oppgaven er imidlertid et mer langsiktig prosjekt som ikke ble "løst" gjennom dette år. Det ble imidlertid lagt et grunnlag for videre arbeid.

I forbindelse med arbeidet med forskning og forskningsstrategi ble det etablert et seminar for stipendiater, hvor de la fram paper i tilknytning til sine prosjekter. Det ble også arrangert et seminar for alle ansatte om publisering. Som et av flere tiltak for å få bedre gjennomstrømmingsgrad for våre doktorgradsstudenter ble det arrangert møte for interne og eksterne veiledere.

På instituttets årlige seminar før jul var Kvalitetsreformen og forskning og forskningsstrategi hovedtemaer. Prodekan innledet under første punkt, mens dekan fra SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen innledet under det andre. Under innlegget til dekanen kom det fram at ISS kommer godt ut med hensyn til publisering når det sammenlignes med de andre sosiologiinstituttene i Norge.

I løpet av 2002 ble det også vedtatt at instituttet skulle samlokaliseres i C-blokken. Før dette kunne skje, skulle imidlertid hele bygget renoveres. Dette innebar at alle ansatte som hadde sine kontorer i 4. etasje i C-blokken midlertidig måtte flytte til 8. etasje i B-blokken.

Sosiologi samarbeider med de andre sosiologimiljøene i landet gjennom Nasjonalt fagråd. Blant de oppgavene som Fagrådet har arbeidet med i 2002 kan nevnes kvalitetsreformen, inkludert et nytt karaktersystem basert på bokstaver. I fagrådet ble det også enighet om at man skulle fortsette praksisen med sensorer fra de andre instituttene i forbindelse med vurdering av eksamensprestasjoner.

 

Samfunnsgeografi


I 2002 økte tallet på studenter i Samfunngeografi grunnfag for andre året på rad etter 2000, som var det laveste nivået på mange år. Også på de høyere studienivåene var det en studentøkning.

To av de ansatte i Samfunnsgeografi fikk opprykk til professor - Kristian Stokke og Terje Wessel. Den førstnevnte fortsatte sin forskning i Sør-Afrika om politiske prosesser og relasjoner mellom lokalt og nasjonalt nivå. Den sistnevnte arbeidet videre med sitt NFR-finansierte prosjekt om romlige variasjoner i levekår i Oslo. Hege Knutsen og Tone Haraldsen hadde i 2002 undervisningsfri for å lage publikasjoner innenfor sine forskningsfelt. Knutsen foretok i tillegg feltarbeid i Vietnam for sitt prosjekt om tekstilindustriens verdikjeder. Sylvi Endresen foretok to korte feltarbeid i henholdsvis Namibia og Sri Lanka på oppdrag for Norad. Bjørnar Sæther videreførte sitt prosjekt om globalisering og den internasjonale skogindustrien. Han knyttet kontakter for prosjektet i Joensuu, Finland, gjennom forelesninger ved universitetet der.

I høstsemesteret 2002 hadde Samfunnsgeografi en Fullbright-professor som gjest - Don Mitchell fra Syracrus, New York State. Han og andre inviterte utenlandske gjesteforskere foreleste på et nordisk doktorgradskurs som Samfunnsgeografi arrangerte. Mitchell underviste videre for studentene. Hans bidrag ble svært godt mottatt.

I andre halvdel av 2002 ble grunnlaget lagt for en rekke vesentlige endringer i studieoppleggene som vil bli gjennomført høsten 2003.

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29