Årsrapport ISS

Forord

Aktivitetsnivået ved instituttet har vært høyt i året som har gått.

Som ventet var det også i 2000 lavere søkning til grunnfaget i både sosiologi og samfunnsgeografi enn på midten av 90-årene (553 registrerte studenter våren 2000 mot 764 våren 1996). Samme tendens ser man på mellomfaget. Studenttallet på hovedfaget viser derimot en viss økning. Dette skyldes delvis at virkningen av redusert opptak på lavere grad først gir utslag på hovedfag etter et par år, men sammen med synkende vekttallsproduksjon sier det også noe om at gjennomstrømningen på hovedfagsstudiet kunne vært bedre.

86 cand. polit. kandidater ble uteksaminert fra sosiologi og 22 fra samfunnsgeografi. Det ble uteksaminert i alt 8 doktorander, 7 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi.

Samarbeidet mellom de to fagenhetene sosiologi og samfunnsgeografi kan fortsatt beskrives som godt. Men, både faglig og sosialt er samhandlingen mer begrenset enn man kanskje kan forvente.

Instituttet bidrar med undervisning i det nye tilbudet Tverrfaglig informatikk grunnfag (to vekttall geografiske informasjonssystemer og ett vekttall websosiologi).


Sosiologi

50-års jubileet for Institutt for sosiologi, og derved for institusjonaliseringen av faget ved norsk universitet, ble markert i 2000. Jubileumsprogrammet ble presentert i en egen programfolder. Programmet inneholdt blant annet gjesteforelesninger av Richard Sennett (Aubert-forelesningen), Arlie Russel Hoschild (utnevnt som æresdoktor i forbindelse med Universitetets årsfest), Erik Ohlin Wright og Ulrich Beck. Jubileumsforelesningen ble holdt av Beck 27. oktober og avsluttet med stor jubileumsfest for studenter, ansatte, representanter fra søsterinstituttene ved de andre norske universitetene, instituttsektoren og universitetsledelsen på restaurant "Fabrikken" på Grünerløkka.

Den nasjonale fagkonferansen i sosiologi arrangeres hvert annet år med støtte av Norges forskningsråd. Denne gang var konferansestedet Ulvik i Hardanger og temaet "Sociology in Norway 50 years after".

En komité oppnevnt av fagstyret la frem forslag til en gjennomgripende omorganisering av grunnfaget. Komiteen foreslo blant annet å modulisere tilbudet og innføre mer aktive undervisningsformer med mer skrivetrening.

I håp om å konsolidere instituttets undervisningstilbud og samtidig legge til rette for et produktivt arbeidsmiljø, ønsker sosiologi å stimulere til økt lærersamarbeid. Dersom grupper av lærere, minst tre, samarbeider om undervisning og/eller forskningsspørsmål gjennom flere semestre, vil instituttet kunne opparbeide en tydeligere, men likevel ikke fastlåst profil når det gjelder både undervisning og forskning. De ansattes faglige interesser og prosjektfinansiering samt studentenes etterspørsel vil bli avgjørende for hvilken profil som vokser frem.

Fakultetet fremmet Stein Bråten til Universitetet i Oslos forskingspris. Stipendiat Katrine Fangen mottok Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling.

Sosiologi samarbeider med de andre sosiologimiljøene i landet gjennom Nasjonalt fagråd. Blant de felles oppgavene som Fagrådet arbeider med kan nevnes felles infrastruktur (sosiologien på nett), modulisering av undervisningen, omforent vekttallsuttelling, veiledningssamarbeid og fagutvikling.


Samfunnsgeografi
På forskningssiden har internasjonal nettverksbygging stått sentralt. Det ble arrangert to store workshops: "The global-local interplay: continuity and change" og "Local politics and democratisation in developing countries". Flere internasjonalt anerkjente forskere var invitert som gjesteforelesere. To større prosjekter oppnådde finansiering i Norges forskningsråd, et om ulikhet, differensiering og mobilitet i Osloregionen og et som analyserer utviklingstrekk ved norske drabantbyer. Et større prosjekt i India blir ført videre: "Liberalisation and its emerging impact on sustainable urban development in Gujarat state".

Mye arbeid ble lagt ned i omorganisering og forbedring av undervisningstilbudet. På grunnfag ble naturgeografi omgjort fra obligatorisk til valgfritt emne. Tilbudet i miljøgeografi ble utvidet, og det ble utviklet et problembasert undervisningsopplegg i metode. På mellomfag ble de to tilbudene i henholdsvis økonomisk geografi og bygeografi erstattet med et nytt tilbud i by- og regionalgeografi, noe som innebærer en rasjonaliseringsgevinst med tanke på bruk av lærekrefter. Det ble utviklet et tilbud i kvalitativ metode for hovedfagsstudentene. Studenter på ulike nivåer kan nå benytte PC i forbindelse med metodeundervisningen som blant annet inkluderer opplæring i bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). En svært vellykket studentekskursjon gikk til Berlin, en annen og like vellykket ekskursjon gikk til Ahmedabad i India.

Osloforskning
Programmet Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. Etter å ha drevet i flere år på midlertidig basis, fikk Osloforskning et eget permanent styre med to representanter for kommunen, to representanter fra Universitetet i Oslo, en fra HF og en fra SV fakultetet, samt to studenter. Det ble også opprettet en fagkomité som to ganger i året behandler søknader om hovedfagsstipend, og for første gang utlyste Osloforskning en stipendiatstilling.
 

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 2. nov. 2010 20:42