Organisasjon

Medlemmer av råd og utvalg ved universitetet i oslo

Medlem av styringsgruppen for Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies Asheim, B.T.
Medlem i Nord/Sør-utvalget (Seksjon for internasjonale programmer) Hesselberg, J.
Varamedlem i styret for Senter for helseadministrasjon, UiO Kjølsrød, L.
Medlem av styret (Executive Committee) ved Inter-University Centre, Dubrovnik Kjølsrød, L.
Vara for styreleder ved Universitetets kulturhistoriske museer Kjølsrød, L.
Medlem av Fakultetets Forskningsutvalg ved SV-fakultetet Asheim, B.T.

Leira, A.

Wessel, T.

Widerberg, K.

Deltaker i nettverk om innovasjonsforskning under TIK Asheim, B.T.

Mjøset, L.

Styremedlem i Professorforeningen Skirbekk, S.
Styreleder HERO Skog, O.-J.
Medlem av rektors "Tallgruppe" Skog, O.-J.
Medlem av rådgivende utvalg for demografi Solerød, H.
Medlem av rådet for etterutdanning og eksternundervisning Solerød, H.
Medlem av Faglig-Pedagogisk Dag Stokke, K.
Medlem i Fakultetsstyret SV Wessel, T. (vara)

Wetlesen, T.S.

Faglig leder for Osloforskning Wessel, T.
Medlem av NOS-S (Det nordiske forskningsrådet for samfunnsforskning) Leira, Arnlaug

 

EKSTERNE VERV

Norges Forskningsråd, Sosiologi

Leder av programstyret BUF (Barn ungdom og familie) Frønes, I.
Leder av programstyret for kvinne-rekrutteringsstipender i miljøvernforskning, Område for kultur og utvikling i Norges Forskningsråd Kjølsrød, L
Medlem av programstyret for miljø, makt og styring under Område for miljø og utvikling Kjølsrød, L.
Medlem av programstyret for forsnkning om Kommuneloven under Område for kultur og samfunn Kjølsrød, L.
Leder av fagkomiteen for sosiologi Leira, A.

 

Norges Forskningsråd, Samfunnsgeografi

Formann i fagkomiteen i geografi; Kultur og samfunn Asheim, B.T.
Formann i det nasjonale fagråd i geografi Asheim, B.T.
Medlem av prgoramstyret for forskningsprosjektet Bedriftsutvikling 2000; Industri og energi Asheim, B.T

 

Offentlige utvalg, sosiologi

Medlem av strategigruppe ved Universitetet i Oslo, oppnevnt av rektoratet i forbindelse med Mjøsutvalgets arbeid Kjølsrød, l.
Medlem av eksperigruppe under Utenriksdepartementet i forbindelse med stortingsmelding om Europaspørsmålet Mjøset, L.
Evaluering av forskningssøknader for det sveitsiske forskningsrådet Mjøset, L.
Medlem av "Rådgivningsgruppa for utredning" i Norsk Kulturråd Rønning G.O.

Offentlige utvalg, samfunnsgeografi

Nasjonal representant for Regional Studies Association Haraldsen, T.

 

Styreverv, sosiologi

Styremedlem, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Birkelund, G.E.
Varamedlem i styret i Arebidsdirektoratet Birkelund, G.E.
Styremedlem i Intermedia Frønes, I.
Styremedlem i Childwatch Frønes, I.
Styremedlem i Sosiologforeningens Østlandsavdeling Helland, H.
Styremedlem, European Sociological Association Leira, A.
Varamedlem i styret Institutt for samfunnsforskning Leira, A.
Styremedlem i Norsk Teknisk Museum, Oslo Rahman; M.

Styreverv, samfunnsgeografi

Styremedlem i Norske Geografers Forening Birkeland, I.J.
Styremedlem i stiftelsen Østlandsforskning, Lillehammer Solerød, H.
Styremedlem i Norske geografers forening Stokke, K.

 

ANNET

Formann i nasjonalkomiteen for geografi innenfor IGU Asheim, B.T.
Vice-Chai, IGU Study Group on Local Development Asheim, B.T
Corresponding member of the Commision in the Organisation of Industrial Space, IGU Asheim, B.T
Forskningleder ved Skådalen kompetansesenter Enerstvedt, R.
Special Correspondent i tidsskriftet "European Industrial Relation Review", Industrial Relation Services, Eclipse Group Ltd., London Høgsnes, G.
Medlem av styret for det nyetablerte Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Kjølsrød, L.
Arbeidsutvalgsmedlem i Norsk Sosiologforening Meland, P.
Konsulent for Fullbrightkomiteen Skirbekk, S.
Medlem av Sosiologforeningens arbeidsutvalg Skog, O.-J.

 

UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO

Sosiologi

Utredning av sosiologiens situasjon for Norges forskningsråd. Fagkomiteen for sosiologi Leira, A.
Utredning om formidlingssituasjonen for norsk skjønnlitteratur. Utført for Norsk kulturråd, Utredningsenheten Rønning, G.O.
Konsulent for forskningsprogram ved Folkhälsoinstitutet, Stockholm Skog, O.-J.
Konsulent for forskningsprogram ved Socialvetenskapliga Forskningsrådet, Stockholm Skog, O.-J.

Samfunnsgeografi

Oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet, samt Sosialdepartementet og Norges byggforskningsinstitutt : levekår og ulikhet i storbyene. Underlag til Utjamningsmeldingen (St.meld. nr. 50). Wessel, T.

 

 

REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR

Sosiologi

Bråten, S Consulting editor i Acta Sociologica
Bråten, S Medlem av redaksjonsråd i International Journal of General Systems
Bråten, S Medlem av redaksjonsråd i Sosiologisk Tidsskrift/Journal of Sociology
Birkelund, G. E Medlem av redaksjonsrådet, International Sociology
Enerstvedt, R. Redaktør i Nordiske Udkast
Frønes, I. Redaktør Childhood
Helland, H. Redaksjonsmedlem i Sosiolognytt
Høgsnes, G. Redaksjonsmedlem, Søkelys på arbeidsmarkedet
Høgsnes, G. Ansvarlig redaktør, Tidsskrift for samfunnsforskning
Kjølsrød, L. Redaktør av temanummer av Tidsskrift for samfunnsforskning om Miljø, makt og styring
Leira, A. Medlem av redaksjonen i Yearbook of Comparative Social Research
Leira, A. Volume editor for Yearbook of Comparative Social Research vol. 18, 1999
Leira, A. Referee for Acta Sociologica
Leira, A. Referee for Social Politics
Lilleaas, U.B. Senter for kvinneforsknings Arbeidsnotatserie, redaktør for nr. 3/99: Par i bevegelse - opplevelse av arbeidsdeling og kroppsvaner
Mastekaasa, A. Medlem av redaksjonsråd for Social Indicators Research
Mastekaasa, A. Medlem av redaksjon for Søkelys på arbeidsmarkedet
Meland, P. Redaksjonskomitemedlem i Mennesker og rettigheter (Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter)
Meland, P. Redaksjonsmedlem i Verdens Tak
Meland, P. Redaktør i Sosiolognytt
Mjøset, L. Medlem av redaksjonsrådet i Sosiologi i dag
Rønning, G. O. Medlem av redaksjonen i Agora
Rønning, G. O. Ansvarlig redaktør for Agora 3-4/99: Kanon
Sivesind, K. H. Redaktør av temanummer av Sosiologi i dag, Novus Forlag 1999:29 (1)
Sivesind, K.H. Redaksjonsmedlem i Sosiologi i dag
Skog, O.-J. Editorial edvisory board for Addiction
Skog, O.-J. Editorial edvisory board for Addiction Abstracts
Skog, O.-J. Referee (konsulent) for Addiction
Skog, O.-J. Referee (konsulent) for Acta Sociologica
Skog, O.-J. Referee (konsulent) for Tidsskrift for velferdsforskning

 

Samfunnsgeografi
Asheim, B.T. Medlem av Editorial Board, Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift
Asheim, B.T. Medlem av Editorial Board, European Planning Studies, Francis & Taylor
Asheim, B.T. Medlem av Editorial Board, Journal of Economic Geography, Oxford University Press
Asheim, B.T. Medlem av the International Advisors Board of Concepts and Transformation
Knutsen, H.M. Redaktør for FIL Working Paper Series
Stokke, K. Medlem av redaksjonsrådet i Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift
Stokke, K. Medlem av redaksjonsrådet i Norsk geografisk tidsskrift

 

Medlemmer av interne styringsorganer

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansatte, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi) og 2 fra administrativ stab.

I 1999 hadde instituttstyret følgende sammensetning:

Representanter for fast vitenskapelige personale:
For sosiologi:
Lise Kjølsrød (bestyrer)

Arnlaug Leira

Arne Mastekaasa

Ole-Jørgen Skog

Dag Album

Tone Schou Wetlesen

Tove thagaard

For samfunnsgeografi:
Hege M. Knutsen (visebestyrer)

Terje Wessel

Representant for åremålsansatte:
Kathrine Teigen
 

Studentrepresentanter

Sosiologi:
Selma T. Lyng

Kirsten S. Willadsen

Samfunnsgeografi:
Jørgen Carling
Representant for det administrative personale:
Anne Margrete Sønneland

Thomas Sandvik

Kontorsjef Gudleik Grimstad var styrets sekretær

 

Fagstyrene

Fagstyret for sosiologi

Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.

For fast vitenskapelig personale:
Kjølsrød, Lise (bestyrer)
Arnlaug Leira
Arne Mastekaasa
Ole-Jørgen Skog
For åremålstilsatte:
Kathrine Teigen
For studentene:
Selma T. Lyng

Kirsten S. Willadsen

Førstekonsulent Thomas Sandvik var fagstyrets sekretær

 

Fagstyret for samfunnsgeografi

For fast vitenskapelig personale:
Hege M. Knutsen (Visebestyrer)
Terje Wessel
Kristian Stokke
Jan Hesselberg
For åremålstilsatte:
Sæther, Bjørnar (vår 1999)

Victoria Ingrid Einagel (høst 1999)

For studentene:
Jørgen Carling
Lars Ove Gidske
Førstekonsulent Kritian Mollestad var fagstyrets sekretær

 

 

Ansatte

 

Følgende personer har vært ansatt ved Institutt for sosiologi og

samfunnsgeografi i 1999:

 

Sosiologi

Vitenskapelige personale:

Professorer
Album, Dag
Birkelund, Gunn Elisabeth (fra 01.07.99)
Bråten, Stein
Enerstvedt, Regi
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne
Mjøset, Lars
Otnes, Per
Petersen, Trond (75% ulønnet permisjon)
Skirbekk, Sigurd
Skog, Ole-Jørgen
Thagaard, Tove
Widerberg, Karin
Professor II
Brochmann, Grethe
Engelstad, Fredrik
Lunde, Tormod
Ragin, Charles

Hearn, Jeff

Førsteamanuenser
Albrechtsen, Erling
Fennefoss, Arvid
Frønes, Ivar
Hansen, Marianne Nordli
Kalleberg, Ragnvald (permisjon uten lønn)
Kjølsrød, Lise
Wetlesen, Tone Schou
Sivesind, Karl Henrik (vikar)
Amanuenser
Roggen, Ingar
Universitetslektorer
Veiden, Pål
Stipendiater
Birkeland, Åsmund
Fangen, Katrine

Gezelius, Stig

Harpviken, Kristian B.

Helland, Håvard
Meland, Pål
Rahman, Masudur
Rønning, Geir Olav

Teigen, Katrine

Wærdahl, Randi

 

Samfunnsgeografi

Vitenskapelig personale:

Professorer
Hesselberg, Jan
Asheim, Bjørn Terje
Førsteamanuenser
Endresen, Sylvi
Haraldsen, Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans
Stokke, Kristian
Wessel, Terje
Stipendiater
Askildsen, Thorkel C.
Birkeland, Inger J.
Einagel, Victoria I.
Samuelsen, Roar
Sæther, Bjørnar
Andre
Administrativt personale
Grimstad, Gudleik, kontorsjef
Bineau, Birgit D., 1. sekretær (permisjon fra 15.03.99)
Engstrøm, Berit, 1. sekretær
Larsen, Tori Norheim, 1.konsulent
Olsen, Manne, 1. konsulent
Powers, Susan, konsulent, 1. konsulent fra 01.09.99
Mollestad, Kristian, 1.konsulent
Prosjektforum for arbeidslivsstudier
Herrestad, Ina, universitetslektor (til 28.2)
Jordfald, Hilde, 1.kons. (permisjon fra 1.1. til 27.6.98)
Alfsen, Jon Fredrik, 1. kons. (vikar til 30.9))
Wisth, Bjørn Arild, 1. kons. (vikar til 7.8.94))
Bleskestad, Bente, 1. kons.
Oslo-forskning:
Wessel, Terje, forskningsleder (1/5 stilling)
Tori Norheim Larsen (1/5 stilling)

Publisert 12. okt. 2010 08:29