Forord

Det har vært to organisatoriske endringer ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i 1999. Prosjektforum er overført til den nyopprettede enheten ved SV-fakultetet, Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur (TIK-senteret). Det viktigste siktemålet har vært å gi Prosjektforum bedre utviklingsbetingelser innenfor den nye rammen, og på den bakgrunn har overføringen fått bred tilslutning i alle instanser. Samfunnsgeografi har opprettet en kombinert PC-stue og GIS-laboratorium med en 20% stilling fra 1/1-2000. Planen er å bygge ut denne virksomheten gradvis.

Programmet Osloforsning er lokalisert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Dette er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. Et virkemiddel for å stimulere slik forskning er økonomiske bidrag forskningsprosjekter, hovedfagsoppgaver og artikler. Programmet er nå presentert i en informasjonsfolder som opplyser om faste søknadsfrister en gang hvert semester.

Som ventet er det kommet en nedgang i søkningen til grunnfaget i både soiologi og samfunnsgeografi, mensstudenttallet på hovedfaget fortsatt er høyt. I 1999 ble omlag 100 cand. polit. kandidater ble uteksaminert fra sosiologi og 18 fra samfunnsgeografi.

På undervisningssiden har Instituttet justert doktorgradsordningen. For å bringe stipendiatenes arbeidsmengde på nivå med de som fremstiller seg for doktor polit graden i sosiologi ved de andre norske universitetene, er vektallskravene til kursdelen noe redusert med virkning fra 8. oktober 1999. Samfunnsgeografi har utarbeidet rammeplan for doktorgradsstudiet. Begge fag diskuterer prinsipielle sider ved tilbudet på grunnfag.

Fortsatt er stimulering til forskning og publisering gjennom former for produksjonsstøtte et prioritert område i instituttets forskningspolitikk. Etter å ha vurdert mulige individuelle belønningsformer ved vitenskapelig publisering, har ISS valgt å la dette ligge.

Gjennom flere år har Instituttet arbeidet med å justere satsene slik at timeregnskapet kan bli opplevd som en rimelig gjenspeiling av arbeidsinnsatsen. Tanken er at det også skal kunne tjene som verktøy i den enkeltes prioritering mellom ulike forpliktelser og derved hjelpe til å beskytte forskningstiden. To andre oppgaver er nå aktualisert i forbindelse med dette regnskapet, nemlig en utarbeiding av retningslinjer for å avvikle det betydelige timeoverskuddet som er samlet opp frem til januar 2000, samt en gjennomgang av Instituttets undervisnings- og veiledningstilbud i forsøk på å forhindre oppbygging av nye overskudd. Samfunnsgeografi har allerede formulert og vedtatt interne retningslinjer for å oppnå bedre balanse i timeregnskapet. Mens sosiologi har oppnevnt to arbeidsgrupper for å utviklet et beslutningsgrunnlag.

Samarbeidet mellom de to fagenhetene kan generelt beskrives som godt. Begge faggrupper deler oppfatningen at dette i noen grad har sammenheng med den fleksibilitet hver har på grunn av separat regnskapsførsel. Den faglige samhandlingen er fortsatt mer begrenset enn ventet.

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:42