Forskning

BØKER

Sosiologi

FORFATTER

 TITTEL

  UTGITT

Bråten, Stein

Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom

Tano-Aschehoug 1998

Bråten, Stein (red.)

Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny

Cambridge University Press 1998

Engelstad, F., Grenness, C.E., Kalleberg, R., Malnes, R.S.

Samfunn og vitenskap. 2. utgave

Ad Notam Gyldendal 1998

Frønes, Ivar

De likeverdige

Universitetsforlaget 1998

Frønes, Ivar

Den norske barndommen

Cappelen akademisk 1998

Frønes, Ivar, Haldar, Marit (red.)

Digital barndom

Gyldendal 1998

Skog, Ole Jørgen

Å forklare sosiale fenomener

AdNotam 1998

Thagaard, Tove

Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode 

Fagbokforlaget 1998 

Veiden, P.,Burkeland, S.

Samfunnsvitenskapelig ordbok

Spartacus Forlag 1998

Samfunnsgeografi

  FORFATTER

  TITTEL

  UTGITT

Hesselberg, Jan

Utviklingsgeografi

Tano Aschehoug 1998

Vitenskapelige artikler i bøker, lærebøker, leksikon

Sosiologi

  FORFATTER

  TITTEL

  UTGITT

Bråten, Stein

Introduction

Bråten, S. (red.) Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge University Press 1998

Bråten, Stein

Infant learning by altercentric participation: the reverse of egocentric observation in autism

Bråten, S. (red.) Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge University Press 1998

Bråten, Stein

Intersubjective communion and understanding: development and perturbation

Bråten, S. (red.) Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge University Press 1998

Fangen, Katrine

Blant høyreekstremister. Utsnitt av et sosiologisk feltarbeid

Veiden, P., R.Å. (red.) Sosiologisk fantasi. Ad Notam Gyldendal A/S 1998

Fangen, Katrine

Death Mask of Masculinity. the Brotherhood of Norwegian Right-Wing Activities

Johansen, T., Evroe, S. (ed.) Moulding masculinities. Ashgate, London 1998

Fangen, Katrine

Living out our Ethnic Instincts. Ideological Beliefs among Right-Wing Activists in Norway

Kaplan, J., Bjørgo, T. (ed.) Nation and Race. The Emergence of an Euro-American Racist Subculture. Northeastern University Press, Boston 1998

Frønes, Ivar

"Mot en digital barndom?"

Haldar, M., Frønes, I. (ed.) Digital Barndom. Gyldendal 1998

Leira, Arnlaug

En kvinnevennlig velferdsstat?

Nagel, A.H. (ed.) Kjønn og velferdsstat. Alma Mater, Bergen 1998:205-238

Leira, Arnlaug

The modernisation of motherhood

Drew, E., Emerek, R., Mahon, E. (ed.) Women, Work and the Family in Europe. Routledge, London 1998: 159-169 

Mjøset,Lars

Nordic Comparative Historical Macrosociology

Bertilson,M., Therborn, G. (ed.): From a Doll´s House to the Welfare State. Reflections on Nordic Sociology International Sociological Association, Madrid 1998

Mjøset, Lars

Samfunnsvitenskapenes natur

Benjaminsen, T.A., Svarstad, H. (ed.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Tano /Aschehoug 1998

Mjøset, Lars

Vesteuropeisk og nordisk integrasjon i etterkrigstiden

Olsen, J.P., Sverdrup, B.O. (ed.) Europa i Norden. Europeisering av nordisk samarbeid. Tano/Aschehoug 1998

Skirbekk, Sigurd

"Rasisme"

Store norske leksikon, Kunnskapsforlaget 1998

Skirbekk, Sigurd

"Sosiologi"

Store norske leksikon, Kunnskapsforlaget 1998

Skirbekk, Sigurd

Velferdsstatens grenser

Aarnes, A., Kolstad, H. (ed.) Den annen front, Humanistisk kollegium, Aschehoug forlag 1998

Veiden, Pål

Den umenneskelige sosiologien

Nilsen, R., Veiden, P. (ed.) Sosiolgisk Fantasi. Ad Notam 1998

Wetlesen, Tone S.

From Mother to Child: Cultural Transmission in an Urban Environment

Despard, Annabelle (ed.) A Woman´s Place. Women, Domesticity and Private Life. Agder College, Research Series no.12

Samfunnsgeografi

  FORFATTER

  TITTEL

  UTGITT

Asheim, Bjørn T.

Territoriality and economics: On the substancial contribution of economic geography

Jonsson, O., Ohlander, L.O. (ed.): Svensk Geografisk Årbok (Temanummer for Gunnar Törnqvist: Ekonomisk geografi i omvandling) Lunds Universitet. Lund 1998: 12

Birkeland, Inger Jøran

The Mytho-Poetic in Northern Travel

Crouch, D (ed.) Leisure Practices and Geographical Knowledges. Rouledge, London 1998

Hesselberg, Jan

Internasjonal lokalisering av forurensende industri

Benajminsen, T.A., Svarstad, H. (ed.) Samfunnsperspektiver på Miljø og Utvikling. Tano Aschehoug, 1998: 117-138

Stokke, Kristian

Politisk geografi og utvikling: Staten og sosiale bevegelser i postkoloniale samfunn

Hesselberg, J. (ed.) Utviklingsgeografi. Tano 1998

Rapporter utgitt på forlag

  FORFATTER

  TITTEL

  UTGITT

Fennefoss, Arvid

Fra avtale til iverksetting. En undersøkelse om kompetanseutvikling i elektrobransjen

NEKF og NELFO 1998

Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift

Sosiologi

  FORFATTER

  TITTEL

  UTGITT

Fangen, Katrine

Right-Wing Skinheads - Nostalgia and Binary Oppositions

Nordic journal of Youth Research Tidsskriftföreningen Young, Stockholm 1998;6 (3):33-49

Frønes, Ivar

The Social Structuration of Childhood

Children and Childhood in our Contemporary Societies. Special Issue of Journal of Social Science. Interdiciplinary Reflections of Contemporary Society 1998:11-23

Gezelius,Stig S.

Limits to externalisation: The EU NAFO policy 1979-1997

Marine Policy 1998-11;23 (2):147-159

Gjerberg, E., Kjølsrød, L.

The doctor-nurse relationship: How easy is it to be a female doctor co-operating with a female nurse?

Social Science and Medicine Elsevier Science Ltd. 1998

Harpviken, Kristian B.

Book Review: Mousavi, Sayed Askar, 1998.The hazaras of Afghanistan: An historical, Cultural, Economic and Political Study

Central Asia Survey 1998-09;17 (3)

Leira, Arnlaug

Caring as Social Right: Cash for Child Care and Daddy Leave

Social Politics 1998;5 (3):362-378

Mastekaasa, Arne, Kalleberg, A.L.

Organizational Size, Layoffs, and Quits in Norway

Social Forces 1998;76 (4):1243-1273

Mastekaasa, Arne, Olsen, K.M.

Gender, Absenteeism, and Job Characteristics: A Fixed Effects Approach

Work and Occupations 1998;25 (2):195-228

Widerberg, Karin

Teaching Gender through Writing "Experience stories"

Women´s International Forum 1998;21 (no 2)

Samfunnsgeografi

 

FORFATTER

 

TITTEL

 

UTGITT

Asheim, Bjørn T.

Book Review of "Local and Regional Response to Global Pressure: the Case of Italy and its Industrial Districts" by F. Cossentino et al., International Institute of Labour Studies, GEneva 1996

European Planning Studies 1998: 6 (1): 103-107

Asheim, Bjørn T.

Localised innovation networks in a global economy: A comparative analysis of endogenous and exogenous regional development approaches

Comparative Social Research JAI Press, Stamford, CT-London 1998: 199-240

Birkeland, Inger J.

Nature and the "cultural turn" in human geography

Norwegian Journal of Geography 1998-11

Knutsen, Hege M.

Restructuring, stricter environmental requirements and competetivenes in the German, Italian and Portuguese tanning industry

Norwegian Journal of Geography 1998: 52 (4)

Knutsen, Hege M.

Globalisation and the international division of labour. Two concepts - one debate?

Norwegian Journal of Geography 1998: 52 (3): 13

Solerød, Hans

Norsk nasjonalatlas. Idrett

Norwegian Journal of Geography 1998 (2), vol. 52, s. 115-120

Stokke, Kristian

Sinhalese and Tamil nationalism as post-colonial projects from "above", 1948-1983

Political Geography 1998:17 (1), 83-113

Stokke, Kristian

Globalization and the politics of poverty alleviation in the South

Norwegian Journal of Geography 1998: 52 (4): 221-228

Sæther, Bjørnar

Retroduction: An Alternative Research Strategy?

Business Strategy and the Environment, John Wiley, London 1998-09: 7 (4): 245-249

Sæther, Bjørnar

Regulering av materialstrømmer

Jan, Ô (ed.) Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift 1998-11 (27):17-28

Sæther, Bjørnar

Environmental improvements in the Norwgian pulp and paper industry - from place and government to space and market

Norwegian Journal of Geography, vol. 52, no.4

Wessel, Terje

Housing and welfare in Norway. Compensation or double deprivation?

Norwegian Journal of Geography 1998 (4)

Vitenskapelige artikler i norske/nordiske tidsskrift

Sosiologi

Forfatter
Tittel
Utgitt

Bråten, S.

Minnetale over professor Sverre Holm. Det Norske Vitenskaps-Akademi Årbok 1996

Det Norske Videnskaps-Akademi 1998:348-355

Fangen, K.

Fangens dilemma - Etiske betraktninger i kjølvannet av en observasjonsstudie blant høyreekstremister

Nytt Norsk Tidsskrift 1998-08 (3)

Fennefoss, A.

Endringer i organisasjonsgraden og organisasjonsmønsteret blant norske lønnstakere 1977-1996

Søkelys på arbeidsmarkedet 1998; 15 (1):101-110

Meland, P.

Human Rights - Between Universality and Cultural Diversity

Sosiologisk årbok 1998; 3 (1):217-228

Meland, P.

Undertrykking av nasjonal og religiøs identitet i Tibet

Mennesker og rettigheter 1998;16 (2)

Otnes, P.

STS car use research: "Too much of a success story?"

Kasin, O., otnes, P., Sandlie, H.C., Solli, S., Strandbu, Å. (ed.) Sosiologisk årbok 1998-02;3 (1):51-81

Rahman, M.

Intervju med Mark Granovetter: NET-Society: Mark Granovetter on Network, Embeddedness and Trust

Sosiologi i dag 1998 (4)

Roggen,I.

Connections, Constitutive Sets and Gestalt Laws -Theory, Method and Generalization

Kasin, O., Otnes, P., Sandlie, H.C., Solli, S., Strandbu, Å. (ed) Sosiologisk årbok 1998-01:195-217

Sivesind, K.H.,Kasa, S. (red.)

Industriell modernisering

Temanummer av Sosiologi i dag 1998;28 (3):1-111

Sivesind, K.H.

Arbeidsliv og samfunn i endring

Kasa, S., Sivesind, K.H. (ed) Sosiologi i dag 1998;28 (3):1-3

Skirbekk, S.

Nasjonalismen - studieobjekt og skjellsord

Nytt Norsk Tidsskrift 1998 (3)

Veiden, P.

Den bastante middelmådighet -henimot en teori

Samtiden 1998 (1)

Veiden, P.

Euro -en voluntaristisk analyse

Sosiologi i dag 1998 (4)

Widerberg, K

Könskontraktets kropp

Nytt Norsk Tidsskrift 1998 (4)

Widerberg, K.

Translating Gender

NORA 1998 (2)

Samfunnsgeografi

  FORFATTER
  TITTEL
  UTGITT

Vitenskapelige rapporter i serie

Sosiologi

  FORFATTER
  TITTEL
  UTGITT

Albrechtsen, E.H.R.

"Handlingsbegrepet hos Parsons", utvalg og oversettelse til norsk, med kommentarer, fra Talcott Parsons: The structure of Social Action

Kompendium for sosiologi grunnfag, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1998;2:21

Albrechtsen, E.H.R. i samarbeid med Hansen, M.N., Hovde, S., Mastekaasa, A.

Gjennomarbeidede sensorveiledninger til grunnfagseksamen h94/v97

Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Rapport nr. 3/1997 (ikke rapportert i -97)

Albrechtsen, E.H.R.

Kommenterte besvarelser til grunnfagseksamen i sosiologi

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Rapport nr. 6/1997 (ikke rapportert i -97)

Berg, A.M.

Den vanskelige medvirkningen. Arbeidstakermedvirkning i staten 1970-1996

Arbeidsforskningsinstituttet, 1998. Skriftserie no. 5

Enerstvedt, R.T. Alford, S.M., Arnesen, K., Engen, E., Engen T., Høie, G., Vonen, A.M., Østberg, T.

Tospråklighet og lesing/skriving hos døve barn. En statusrapport med erfaringer fra forskningsprosjektets pilotundersøkelse.

Skådalen Publications Series.Skådalen kompetansesenter, Forsknings- og utviklingsenheten 1998;6:54

Frønes, I.

Handling og kultur, Kultursosiologiske refleksjoner

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Særtrykk 1998

Hjeltnes, G., Blomquist, G., Kolbe, L., Josefsson, S.O., Kalleberg, R., Hansen, E., Jensen, S.B., Balsvik, R.R., Hovland, E., Nupen, P., Forsberg, S.W., Jensen, R.T., Haaland, A., Berntsen, H., Høibraaten, H., Kvalsvik, K.

Universitetet og studentene. Opprør og identitet

Hjeltnes, G. (ed.): Forum for universitetshistorie - skriftserie. Historisk institutt 1998 (4):271

Leira, A.

A Women-Friendly Welfare State?

Mason, M.A., Trilling, J. (ed.) University of California, Berkeley 1998:6

Mastekaasa, A.

Kjønnsforskjeller i sykefravær

Institutt for samfunnsforskning. Rapport 1998 (9):169

Mastekaasa, A.

Sykefraværet i Norge 1990-1997. Hva vet vi om utvikling, kjønnsforskjeller og effekter av tiltak?

Institutt for samfunnsforskning. Rapport 1998 (19):72

Samfunnsgeografi

  FORFATTER

  TITTEL

  UTGITT

Bergstø, B.,Endresen, S.B., Knutsen, H.M.

"Source and hide pollution". Industrial organisation, location and the environment: sourcing as a firm strategy

Knutsen, H.M. (ed.): FIL Working Paper Series. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1998 (14):23

Hesselberg, J

Environmental problems and policy: The firm level

FIL Working Papers. Human Geography, Department of sosiology and human geography 1998 (13):63

Hesselberg,J.

Production and trade- environment and development

Centre for Development and the Environment. SUM Report 1998 (8)

Hesselberg,J.

Spørreundersøkelse og intervju i utviklingsland. En guide for hovedfagsstudenter

Institut for sosiologi og samfunnsgeografi Occational Paper, 1998 (25):46

Samuelsen, R.

Geographic Information Technology. Services and their Role in Customer Innovation

STEP Working Paper 1998-10, A-07

Stokke, K.

Politisk geografi

Institutt for soiologi og samfunnsgeografi, UiO 1998: 185

Wessel, T.

Bolig og levekår. En analyse av boforholdsundersøkelsen 1995

Norges byggforskningsinstitutt. Rapport 1998:62

Konferansebidrag og foredrag

Sosiologi

 FORFATTER

  TITTEL & ANLEDNING

Bråten, S.

When infants give care - by virtue of altercentric participation. Paper presentert på Second Theory Forum Symposium on Mutual Understanding: Between Nature, Nurture and Culture, University of Crete, Kreta oktober 1998

Bråten, S.

Opening address. Paper presentert på Second Theory Forum Symposium on Mutual Understanding: Between Nature, Nurture and Culture, University of Crete, Kreta oktober 1998

Feiring, M.

Three Modes of Narrating Rehabilitation in Norway. Hellberg, I., Saks, M., Benoit, C. (ed.) Proffesional Identities in Transition. Conference on Professional Identities in Transition, Göteborg University, Department of Sociology, Sverige mai 1998

Feiring, M.

American Sociological Association. Annual Meeting. San Francisco, California august 1998, paper framlagt.

Frønes, I.

Kulturtrender: en analyse av sosiale utviklingstrekk. Foredrag i Norsk Annonsørforbund

Frønes, I.

Kultur og teknologi i det etter industrielle samfunn.Foredrag i Siemens Norge.

Frønes, I.

Den krevende framtida: oppvekst og barnehage i framtidssamfunnet. Foredrag ved Bergen Høyskole, førskolelærerutdanningens 50-års jubileum

Frønes, I.

Skoleutvikling, fritid og oppvekstpolitikk. Foredrag ved Sogn og Fjordane fylkeskommune

Frønes, I.

Oppvekst, skole og barnehage: framtidas utfordringer. Foredrag ved Møre og Romsdal fylke, Kristiandsund

Frønes, I.

Kulturtrender ved årtusenskiftet. Foredrag i Edison -gruppen Telemark

Frønes, I.

Kulturtrender og sosiale mønster. Foredrag på konsernrådsmøte Hakongruppen

Frønes, I.

Ideer om utviklingstrender . Foredrag i MMI

Frønes, I.

Utviklingstrender over årtusenskiftet. Foredrag ved Matvarefestivalen 1998

Frønes, I.

Det nye oppvekstlandskapet. Porsgrunn Kommune, utdanningskonferanse

Frønes, I.

Et sted å lære: forebyggende arbeid, fritidsklubber og ungdomsforståelse. Foredrag i Oslo/Akerhus, kulturetatene

Frønes, I.

Framtidens risikolandskap: Mestring marginalisering og strategier for barnevernet. Foredrag på Norsk Barnevernskongress 1998

Frønes, I.

Lokalpolitiske utfordringer. Foredrag på Kommunenes sentralforbund

Frønes, I.

Kulturtrender. DMB&B, minikonferanse.

Frønes, I.

Barnehagen og kvalifisering. Foredrag i Barnehageadministrasjonene, nettverk sør

Frønes, I.

Kvalifisering i framtidssamfunnet. Foredrag i Norsk lærerlag

Frønes, I.

Skam, ære og modernitet: Seminar NFR.

Frønes, I.

Trender, utvikling og framtid. Foredrag i AFF Bergen

Frønes, I.

Barnehage i utdanningssamfunnet. Foredrag i Oslo lærerlag

Frønes, I.

Skole, barnehage og det etterindustrielle samfunn. Foredrag i Akerhus lærerlag

Frønes, I.

Den krevende framtida, oppvekst ved årtusenskiftet. Foredrag på Barne/familiedepartementets konferanse for fylkesmenn og administrasjon

Frønes, I.

Det nye utdanningssamfunnet . Foredrag i Lærerlaget, og ved høgskolen i Østfold

Gezelius, S.S.

Norwegian Fisheries after the Crisis. Inshore Fishery Survival, 13th annual Inshore Fisheries Conference, Clarenville Inn, Clarenville, Newfoundland, Canada February 1998

Gezelius, S.S.

The dilemma of embeddedness under scarcity: State and society relations in the management of the Norwegian and Newfoundland fisheries. Paper presented at the International Workshop on Tenure and Sustainable Use, arranged by IUCN and the Centre for Environment and Development, Oslo october 1998

Gezelius, S.S.

Fiskerireguleringer og legitimitet i Norge og Canada. Paper presentert på Nordisk forskerseminar om Tvang og Legitimitet i Firskeriforvaltning, Nordsøcenteret, Hirtshals, Danmark oktober-november 1998

Kalleberg, A., Mastekaasa, A.

Satisfied Movers, Committed Stayers: The Interplay between Work Attitudes and Job Mobility in Norway. Sociological Abstracts, Supplement 93rd Annual Meeting of the American Sociological Association, San Francisco, august 1998

Kjølsrød, L.

Identity Play; Metaphoric interaction with self in social play. Paper presented at the 8th Norwegian National Conference of Sociology, Longyearbyen June 1998

Leira, A.

Concepts of Care. Siim, B. (ed.) Gender and Citizenship Gender and Citizenship; Social Integration and Social Exclusion, seminar 4 of the EU-Network Aalborg, Denmark 1998

Leira, A.

Gender Logics-Invited comment to the Themataic Session "Gender and Welfare State Restructuring". ASA 93rd Annual Meeting, Inequality and Social Policy, San Francisco august 1998

Leira, A.

Changing the Gender Order -Do Family Politics Matter? XIV World Congress of Sociology Montréal, Canada 1998

Leira, A.

One Parent Families: An invited comment. MIRE-conference: Comparing social welfare systems in Europe Gilleleje, Denmark 1998

Mastekaasa, A.

Satisfied Movers, Committed Stayers: The Interplay between Work Attitudes and Job Mobility in Norway. Sociological Abstracts, August 1998, Supplement 93rd. Annual Meeting of the American Sociological Association, San Francisco 1998

Mastekaasa, A.

Artikkelskriving. Norsk institutt for by- og regionforskning 1998

Mastekaasa, A.

Evaluering av tiltak mot sykefravær. Fraværsforebygging i staten -erfaringskonferanse Arebids- og administrasjonsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet 1998

Mastekaasa, A.

Sykefraværet i Norge 1990-1997. Utviklingen i sykefraværet. Sosial- og helsedepartementet 1998 

Mastekaasa, A.

Unions, job satisfaction, and quit behavior: Disaggregating the effects of union membership, contract coverage, and union density. Den 8. nasjonale fagkonferanse i sosiologi, Longyearbyen 1998

Mjøset, L.

Is middle range the broadest possible range of social science theories? Paper presented at the 8th National Conference in Sociology, Svalbard juni 1998

Rahman, M.

Forbruk og miljøproblemer i Bangladesh. Foredrag ved Utenriksdepartementet

Rahman, M.

Er bistanden med på å opprettholde klassestrukturer i u-land? Søkelys på Bangladesh. Fordrag ved Senter for utvikling og miljø, U-landsseminaret

Rahman, M.

Embeddedness, Networks and Network Analysis: Conceptual framework and methology to study consumption and development. Paper presented at the 8th National Conference in Sociology, Svalbard juni 1998

Rahman, M.

Social Bases of Trust and Development: Some reflections on links between social capital and economic growth. Paper presentert på Norsk Forening for Utviklingsforskning, juni 1998

Rahman, M.

Social Capital, Accumulation of Resources and Poverty: An analytical framework to study economy and society with reference to Bangladesh. Paper presentert ved European Network of Bangladesh Studies workshop, University of Bath, England april 1998

Sivesind, K.H.

Alienation at work - Is the concept obsolete in post-industrial society? Work Emplyment & Society Conference 1998, Cambridge, UK

Sivesind, K.H.

Legitimation of wages and authority: A comparison of German and Norwegian factories. Paper presented at The 8th Norwegian National Conference in Sociology, Longyearbyen 1998

Skirbekk, S.

The Future of Contemporary Consepts of Human Rights. Lecture at The Foundations of Future Studies 14th World Congress of Sociology, Montreal 1998

Skog, O.J.

An Experimental Study of a Change from Over-the-Counter to Self-Service Sales of Alcoholic Beverages in Monopoly Outlines. Paper presented at the 24th Annual Symposium of the Kettil Bruun Society, Florence June 1998

Skog, O.J.

Maximising pleasure: alcohol, health, and public policy. Foredrag på ICAP conferanse "Permission for pleasure", New York juni 1998

Veiden, P.

The Austrian Social Democrats. Paper presentert til konferansen ARENA Workshop on Social Democrats and the EMU, Lysebu 1998

Wetlesen, T.S.

Familiepolitikk og kontantstøtte. Foredrag på Sosialistisk Forum 98, UiO 

Widerberg, K.

Alternative Methods - Alternative understandings: Exploring the Social and the Multiple 'I' , through Memory-work. Paper presented at the 8th Norwegian National Conference of Sociology, Longyearbyen June 1998

Widerberg, K.

Undervisningens køn/Køn i undervisningen/Kønad undervisning. Paper presentert på Nordisk symposium for lærere i kvinne-kjønnsforskning, Stockholm september 1998

Widerberg, K.

Kønskontraktets kropp - kropp, sexualitet, medborgarskap och køn. Paper presentert på det 10. Nordiske kvinnejuristmøtet, Umeå august 1998

Widerberg, K.

Det nya könsevangeliet? Foredrag på Senter for kvinneforskning, Oslo

Widerberg, K.

The gender of knowledge - positionality and female subjectivity in relation to knowing and production of knowledge. Foredrag på konferansen Feminism in Social Sciences, University of Tampere

Widerberg, K.

The body of the gender contract - new perspectives for feminist research and politics. Foredrag på konferansen Feminism in Social Science, University of Tampere

Widerberg, K.

Den intellektuelle kroppen. Foredrag på Senter for kvinneforskning, Oslo

Wærdahl, R.

Material posessions and the construction of childhood. Paper presentert på den 8. nasjonale fagkonferanse i Sosiologi, Longyearbyen, 1998

Samfunnsgeografi

  FORFATTER

  TITTEL

Asheim, B.T.

Learning Regions as Development Coalitions: Partnership as Governance in European Workfare States? Paper presentert på IGU Commision on Geography and Public Administration Cambridge Conference, Cambridge, UK. Juli 1998 og på Second European Urban and REgional Studies Conference on "Culture, place and space in contemporary Europe, University of Durham, UK. September 1998

Asheim, B.T.

Interactive Learning, Innovation Systems and SME Policy. Paper presentert på IGU Commission on the Organisation of Industrial Space 1998 Residential Conference on "Small and Medium Sized Interprises in a Changing World", Sevilla, Spania. August 1998

Haraldsen, T.

Industrial complexes, Receiver Competence and National Systems of Innovation. The Case of the Norwegian Offshore Industry. INTECH conference on "Industrial Structure, Innovation Dynamics and Technology Policy": Lisboa okober 1998

Knutsen, H. M.

Environmental regulation and competetiveness in the European tanning Industry. Workshop, INTECH Maastricht

Knutsen, H.M.

Globalisering og miljø. Studiesirkel om globalisering. Blindern Sosialistiske Studentlag

Solerød, H.

Befolkningsutvikling og regional utvikling. Eksemplet Tunisia. Foredrag på etterutdanningskurs for lærere, Oslo mars 1998

Solerød, H.

Befolkning og bæreevne. Foredrag på etterutdanningskurs for lærere. Gausdal, september 1998

Solerød, H.

Befolkningsveksten i verden. Er ressursgrunnlaget tilstrekkelig? Foredrag på etterutdanningskurs for lærere. Inderøy, oktober 1998

Stokke, K.

Noen observasjoner fra utviklingsgeografi. Paneldebatt om utviklingsteori. SAIH ved UiO. September 1998

Stokke, K.

Politikk, utvikling og samfunnsgeografi. Innlegg til paneldebatt om statsvitenskap og utviklingsstudier. Institutt for statsvitenskap, UiO. November 1998

Wessel, T.

Fragmentering av storbyen. Foredrag ved Norsk institutt for by- og regionsforskning

Wessel. T.

Boligpolitikk i og for Oslo. Foredrag ved Norsk Form

Forelesninger ved eksterne institusjoner

Sosiologi

Bråten, S.

Modellering og altesentrisk deltakelse hos spedbarn og småbarn. Forelesning på HF´s etikkseminar, UiO

Bråten, S.

Kunnskapens natur- og kulturgrunnlag. Om det nye spedbarnsparadigmet. Forelesning på seminar om kilder til kunnskap ved Institutt for spesialpedagogikk, Kringsjå Kurssenter

Bråten, S.

Spedbarns delaktighet - hva kan spedbarnsforskning fortelle oss? Forelesning på Redd Barna-konferanse om barns deltakelse, Diakonhjemmet

Feiring, M.

Rehabilitering, habilitet og funksjonshemming - historisk perspektiv på begrepene. Forelesning på Det medisinske fakultet, hovedfag i helsefag, UiO

Feiring, M.

Hva er funksjonshemming? Hva er rehabilitering? Forelesning på Høgskolen i Oslo

Frønes, I.

Didaktisk sosiologi. Kurs, Østensjø skole

Frønes, I.

Framtidsbilder og kultur. Kulturhuset, Porsgrunn. Åpen forelesning

Frønes, I.

Childhood and modernity: Forelesning Erasmuskonferanse Amsterdam

Frønes, I.

Barndom og familieutvikling. Forelesning, Teologisk fakultet, Oslo

Leira, A.

Caring as Social Right. Work and Family in Late Moderity. Forelesning ved Universitetet i Bergen

Mjøset, L.

Internasjonaliseringsprosesser ved to århundreskifter - Et historisk sosiologisk perspektiv på dagens situasjon i lys av tiden omkring 1. verdenskrig. Forelesning ved Institut for sosiologi, Universitetet i Bergen

Mjøset, L.

Samfunnsvitenskapens natur. Om økologi, sosiologi og historie. Forelesning ved Institut for sosiologi, Universitetet i Bergen

Rahman, M.

The new institutional approach to development studies. Lecture at Centre for Social Studies, University of Dhaka, Bangladesh

Skirbekk, S.

Er dagens kultur adekvat for morgendagens utfordringer? Forelesning på Menighetsfakultetet, UiO

Skirbekk, S.

Nasjonalisme, globalisering. Motsetning eller komplementaritet. Forelesning på Seljord folkehøgskole

Skirbekk, S.

Future Predictions Human Rights. Forelesning ved ISA, Sosiologisk vedenskongress, Montreal

Skog, O.J.

Mikro-makro modeller for sosiale prosesser. Forelesningsserie ved Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Veiden, P.

The micro-macro connection. To forelesninger ved Høgskolen i Vestfold

Widerberg, K.

De yttre fienderna -kön som samhällsstruktur. Forelesning på Nasjonalt forskarkurs i kvinne- og kjønnsforskning, Vatnahalsen 1998

Widerberg, K.

Undervisningens kön/kön i undervisnignen/könad undervisning. Forelesning på Nordiskt symposium för lärare i kvinno-/könsforskning, Stockholm 1998

Widerberg, K.

Kunnskapens kjønn. To forelesninger på Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Widerberg, K.

Trøtthetens sosialitet. Forelesning på Senter for kvinneforskning, Trondheim

Widerberg, K.

Kjønnsperspektiv i Sosialt Arbeid - hvorfor og hvordan? Forelesning på Høgskolen i Oslo

Samfunnsgeografi

Asheim, B.T.

Marxistisk geografi. Forelesning ved Geografisk institutt, NTNU

Asheim, B.T.

Cooperation, interactive learning and regional innovation systems: A scandinavian approach to the development of learning regions. Forelesning ved MIT, Cambridge, USA

Birkeland, I.J.

Kultur- og samfunnsgeografi. Forelesning ved Faglig-pedagogisk dag ved UiO

Stokke, K.

Politisk geografi. Forelesning ved Faglig-pedagogisk dag, UiO. Januar 1998

Wessel, T.

Sannhet som gyldighetskriterium i samfunnsforskningen. Forelesning ved Norsk Byggforskningsinstitutt

Pågående forskning

Sosiologi

Ansvarlig

  Prosjekt

 Berg, Anne Marie

Medvirkning i offentlig sektor. Om medvirkningsbaserte ledelses- og organisasjonsformer

Bråten, Stein

Spillteori og følelser: fangens dilemma i lys av samfølelse

Bråten, Stein

Tilintetgjørelsens tjenere og sosio-logikk: Folkemord og kollektive selvmord

Bråten, Stein

Roots of protocare and intersubjective understanding

Bråten, Stein

Neural net simulations of egocentric and altercentric perception

Fangen, Katrine

Høyreekstremisme i Norge

Feiring, Marte

Social Reforms (Sources of Social Reforms)

 Frønes, Ivar

Handling og kultur (Utvikling av kulturanalytisk teori)

 Frønes, Ivar

Inntekt og utdanningsmønstre i etterkrigsNorge

Gezelius, Stig

Fiskeriforvaltning og legitimitet i Nord Atlanteren

 Hansen, Marianne Nordli (i samarbeid med Arne Mastekaasa og Trond Petersen

Høyere utdanning: Rekruttering, finansiering og resultater

Harpviken, Kristian Berg

Flight and Social Decisionmaking: Forced Migration in Afghanistan

Helland, Håvard i samarbeid med prosjektleder Hansen, Marianne Nordli, Mastekaasa, Arne, Teigen, Katrine, Petersen, Trond

Høyere utdanning: Rekruttering, finansiering og resulateter

 Kjølsrød, Lise

Om kompleks lek blant voksne og betydningen for identitetskonstruksjon

Kjølsrød, Lise

Profesjonell skjønnsutøvelse i barnevernet

 Leira, Arnlaug

The Reconcilation of Work and Family

 Leira, Arnlaug

Gender and Citizenship: Social Integration and Social Exclusion

 Mastekaasa, Arne (i samarbeid med Marianne N. Hansen og Trond Petersen)

Høyere utdanning: Rekruttering, finansiering og resultater

 Mastekaasa, Arne

Sykefravær i Norge - kunnskapsstatus

Meland, Pål

Europeanisation and the Nation-State. Question of Legitimacy and Identity

 Mjøset, Lars

Atlantisk, Vest-Europeisk og Nordisk Integrasjon (i tilknytning til ARENA)

Mjøset, Lars

Miljøproblemenes historie

 Mjæset, Lars

Det nordiske økonomisk politikk-prosjektet

Rahman, Masudur

Consumption as act of cognition and recognition. A study of contact consumption and capital accumulation

Roggen, Ingar

Internet based courses in web-sociology and social informatics within the Erasmus/Socrates-cooperation programme within Europe"

 Sivesind, Karl Henrik

Scandinavian Management Projects

 Skirbekk, Sigurd

Kulturteori og funksjonsanalyser

 Skog, Ole Jørgen

Tillit

Skog, Ole Jørgen

Rasjonalitet, irrasjonalitet og addiksjon

Skog, Ole Jørgen

Lørdagsåpent på Systembolaget

Teigen, Katrine i samarbeid med prosjektleder Hansen, Marianne Nordli, Mastekaasa, Arne, Petersen, Trond

Høyere utdanning: Rekruttering, finansiering og resultater

 Thagaard, Tove

Arbeid, makt og kjærlighet

Veiden, Pål

Kafka-sosiologien

Wetlesen, Tone Schou

Women of war and later properity. Life history of Norwegian women born in 1939-1943 and 1949-1953

 Widerberg, Karin

Trøtthetens sosialitet- kultur, tradisjon og forandring: utfordringer ved inngangen til neste årtusen - et sosiologisk forskningsprosjekt med arbeids- og helsepolitiske implikasjoner

Widerberg, Karin

Kroppen mellom teori og praksis

Wærdahl, Randi

Forbrukskultur i barns hverdagsliv. Om forbruk, sosialisering og modernitet

Samfunnsgeografi

ANSVARLIG

PROSJEKT 

Asheim, Bjørn Terje/

Isaksen, A.

EU/TSER-prosjekt: SME policy and the regional demension of innovation (SMEPOL)

Asheim, Bjørn Terje

NFR/REGINN: Læring, kunnskapsformer og barrierer i regionale innovasjonssystemer

Asheim, Bjørn Terje

NFR/P2005: Bedrift og region

Birkeland, Inger

Travel, Gender and Modernity. European holiday travel to North Cape in the 1990´s (PhD-project)

 Birkeland, Inger

"Hjemreisen". Et tverrfaglig formidlingsprosjekt om den kvinnelige reisende (Dokumentarfilm)

Hesselberg, Jan og Knutsen, Hege

Internasjonal lokalisering av forurensende industri

Knutsen, Hege M. (i samarbeid med Rhys Jenkins og Jan Hesselberg)

Environmental regulations, internationalisation of production and technological change

Knutsen, Hege M. ( i samarbeid med Jørgen Stenersen, Jan Hesselberg, Knut Erik Tollefsen)

Hormonforstyrrede effekter av menneskeproduserte kjemikalier i det akvatiske miljø.

Samuelsen, Roar

Utvikling og bruk av geografisk informasjonsteknologi, med fokus på telekommunikasjon, vannforsyning og transport

Solerød, Hans

Spanskesjuken i Norge 1918-1920. Diffusjon, sykelighet og dødelighet

Stokke, Kristian

Globalization and the politics of poverty alleviation

Sæther, Bjørnar

Treforedlingsindustriens miljøstrategier &endash; regulering og innovasjon

Wessel, Terje

Segresjon og velferdspolitikk

 Wessel, Terje

Levekår i storbyene

 Wessel, Terje

Velferdsindikatorer i miljøprogrammet

 Wessel, Terje

Bolig og levekår

Avsluttede arbeid som ikke er utgitt:

Sosiologi:

Alkohol- og hjerte-karsykdommer

Mørland, J.,Fekjær,H.O.,Førde, O.H.,Lyberg Beckmann, S.,Skog, O. J.,Thelle, D.S., Aasland, O.G.

Generasjonsbroer. Tradisjon og foreldrekompetanse i moderne familier

Wetlesen, Tone Schou

Samfunnsgeografi:

Leather statistics

Hesselberg, Jan

Leather tanning, environmental regulations and competitiveness in Europe: A comparative study of Germany, Italy and Portugal.Phase II report, 63 p.

Knutsen, Hege M.

The Struggle for Tamil Eelam in Sri Lanka

Stokke, Kritstian

Den 8. nasjonale fagkonferanse

Fagkonferansen 1998 ble arrangert av Sosiologiinstituttene ved universitet i Trondheim og Oslo sammen, på Svalbard. Temaet for konferansen for "The Vocabulary of Sociology", sosiologiens teoretiske og metodologiske vokabular. En serie forelesere belyste problemstillingen fra ulike vinkler, foruten at konferansens deltagere ble introdusert til Svalbards historie og nordområdenes geopolitiske og økologiske problematikk.

Forelesere var:

Dr. Willy Østreng, NTNU
Professor Karen S. Cook, University of Toronto
Professoer Michele Lamont, Princeton University
Professor Frank Dobbin, Princeton University
Professor Glen Elder, University of North Carolina at Chapel Hill
Professor Emirita Mary Douglas

Samtlige av de 59 deltagerne presenterte papers i seksjoner. Avslutningsvis var sosiologifagets strategier i en kompleks framtid satt på dagsorden, basert på korte introduksjoner og kommentarer fra salen.

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29