Forord

Ved utgangen av 1998 hadde Sosiologi og samfunnsgeografi eksistert som ISS i tre år. Erfaringene, som oppsummeres i en vurdering foretatt høst 1998, er generelt gode. Den administrative tilpasning mellom enhetene fungerer godt, mens det faglige samarbeid til nå har vært begrenset. Det er stor interesse for å utvikle dette, og enighet om at her finnes potensiale for faglig samarbeid blant forskere, såvel som på underevisningssiden. Det siktes på en utvikling av mulige fellesopplegg i metodeundervisningen, hvor det kan bli mulig for studenter å utnytte tilbudet i begge fag i sitt hovedfag. På mange områder vil fagene kunne fungere utfyllende, slik at det totale tilbudet til studenter bedres. Fagene kan også inspirere hverandre på ulike måter, samfunnsgeografenes arbeid med elektroniske kartverk har for eksempel skapt interesse blant sosiologer.

Ved Sosiologi er i 1998 revidering av grunnfagspensum avsluttet, revidering av mellomfags- og hovedfagspensum ble fullført 1997. Dette innebærer at revidering av pensum på alle nivå er fullført, det samme gjelder nyorganisering av studiet på mellom og hovedfagsnivå.

Timeregnskapene har bidratt til en oversikt over instituttets ressurser, og har forenklet prioriteringsspørsmål, både for ansatte og for studenter. Desentraliseringen av midler, og oversikt over ulike tiltaks kostnader bidrar til en effektivisering, innsparinger på ett område er investeringer på et annet. Timeregnskapene er nå så etablert at arbeidet med dem krever mindre tid enn tidligere.

En sentral oppgave ved Sosiologi også i 1998 har vært utvikling av muligheter for studentutveksling med ikke-nordiske universitet. I 1997 ble avtaler med to amerikanske og et engelsk universitet utviklet, med tilknyttede professor II stillinger ved de tre lærersteder. I 1998 ble disse forholdene utviklet videre, og et økende antall studenter tilbringer nå en periode i USA. Sammen med en serie utviklingsavtaler innenfor Sokrates-ordningene betyr dette at Sosiologi kan tilby en stor andel av hovedfagsstudentene ett semester eller mer utenfor Norge. Samtidig har en også erfaring med at enkelte Sokratesavtaler er administrativt svært kostnadskrevende, og bare gir plass til en eller to studenter. Flere slike avtaler er derfor avtalt terminert i løpet av 1999 og 2000.

Instituttet har bygget opp et web-laboratorium med amanuensis Ingar Roggen som prosjektleder. Dette er et ledd i instituttets innsats for å tilby undervisning og forskning på IKT-området

Et prioritert område i ISS´s forskningspolitikk har vært stimulering til forskning og publisering gjennom former for produksjonsstøtte. Disse ordningene ble i løpet av 1997-1998 tatt i bruk av flere ansatte enn tidligere. Erfaringene fra 1998 understreker at en endring i økonomien som umuliggjør produksjonsstimulerende ordninger, som språkvask, muligheter for en viss assistentstøtte, reisestøtte etc., vil være svært uheldig.

Ved Sosiologi har 1998 på mange vis representert en konsolidering av reformer som har vært gjennomført de siste årene. Studenttallet ved Sosiologi er fortsatt høyt, opptaket til hovedfag er ikke endret. Et lavere studenttall på hovedfag ville være ønskelig, men dette må sees i sammenheng med den generelle adgangsbegrensning ved fakultetet. Et noe lavere antall ved grunnfag spiller ressursmessigt liten rolle, det er antallet ved hovedfag og doktorgrad som trekker ressurser.

Annick Prieur og Geir Høgsnes ble ansatt som førsteamanuenser, men tiltrådte ikke i 1997. Begge var permittert i 1998, Høgsnes tiltrer januar 1999, Prieur høst 1999. En professorstilling ble utlyst i 1998, i betenkningen ble det understreket av søkerne skulle ha kompetanse for undervisning i kvantitativ metode på høyt nivå. Det meldte seg en rekke svært gode søkere til stillingen. Komite ble nedsatt august 1998, vurderingen ventes ferdig vinter 1999.

Det er almen enighet om at den romlige delingen av instituttet er uheldig. Ved ISS har en derfor fulgt med stor interesse universitetets planer om utbygginger/endringer og en utflytting av psykologisk Institutt. I tillegg har ISS også store arealproblemer i form av mangel på kontorer.

For Samfunnsgeografi føyer 1998 seg inn i rekken av travle og arbeidsomme år. Ekskursjon for hovedfagsstudenter til India i januar ble svært vellykket, noe som ble illustrert ved studentenes fotoutstilling resepsjonen i Eilert Sundts Hus. Dessverre har nedskjæringer på over 20% på driftsbudsjettet gjort at samfunnsgeografi har måttet stoppe tradisjonen med faglig nyttige og miljøskapende hovedfagsekskursjoner. Av samme grunn er det også foretatt kutt i undervisningen. Til tross for dette, erfarte Samfunnsgeografi en svak oppgang i antall studenter totalt i 1998, mens det ellers er en nedgang i det samlede studenttallet ved UiO. Arbeidsmengde hva undervisning og administrasjon angår er stor. Likevel har enheten opprettholdt høy aktivitet med flere eksternt finansierte forskningsprosjekter og bokprosjekter.

Blant ISS´s utfordringer videre er det videre arbeid med internasjonalisering av studiene og støtte til lærernes internasjonale virksomhet og publisering.
Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29