Årsrapport ISS

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/1997/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

Innledning

1997 var det andre året hvor sosiologi og samfunnsgeografi var en enhet, Den administrative tilpasning mellom enhetene, som i utgangspunktet var svært ulike, er etterhvert kommet relativt langt. Dette innebærer at administrasjonen har overtatt oppgaver som ved SGO tidligere var utført av de vitenskapelige ansatte, og at timeregnskapet er tilpasset begge fag, slik at særegenheter ivaretaes.

Ved sosiologi har i løpet av 1997 revidering av mellomfags- og hovedfagspensum og undervisningsopplegg blitt fullført og er under utprøving, Revidering av grunnfagspensum var på det nærmeste avsluttet 1997, og blir formelt fullført vinteren 1998. Dette innebærer at revidering av pensum på alle nivå er fullført, det samme gjelder nyorganisering av studiet på mellom og hovedfagsnivå, på grunnfag foregår i 1998 en analyse av studieform som en forlengelse av pensumrevisjonen.

Timeregnskapene har bidratt til en oversikt over instituttets ressurser, som igjen har forenklet prioriteringsspørsmål, både for ansatte og for studenter. Desentraliseringen av midler, og oversikt over ulike tiltaks kostnader bidrar sterkt til en effektivisering, innsparinger på ett område er investeringer på et annet.

En sentral oppgave ved sosiologi 1997 har vært utvikling av muligheter innen studentutveksling med ikke-nordiske universitet, og økede muligheter for norske studenter til å tilbringe en del av hovedfagsstudiet ved et annet universitet. I 1997 ble avtaler med to amerikanske og et engelsk universitet utviklet, med tilknyttede professor II stillinger ved de tre lærersteder. Sammen med en serie utviklingsavtaler innenfor Sokrates-ordningene betyr dette at sosiologi i 1997 snart nærmer seg realisering av de oppsatte mål for studentutveksling, hvor en stor andel av hovedfagsstudentene tilbringer ett semester eller mer utenfor Norge.

Et annet prioritert område i 1997 var stimulering til forskning og publisering gjennom produksjonsstøtte. De ulike former for produksjonsstøtte ble i løpet av 1997 tatt i bruk av flere ansatte enn tidligere, etterhvert som ordningene ble innarbeidet. En endring i økonomien som umuliggjør produksjonsstimulerende ordninger, som språkvask, muligheter for en viss assistentstøtte etc, vil være svært uheldig.

I forhold til studieplaner, pensum og organisering av undervisning har 1997 betydd en avslutning av omfattende revisjonsprosjekter. Rutiner for tidsregnskaper og former for produksjons- og publiseringsstøtte for vitenskapelig ansatte har blitt konsolidert, og er nå en integrert del av den daglige drift.
Studenttallet ved sosiologi er høyt, opptaket til hovedfag er ikke endret. Et noe lavere antall ved grunnfag spiller ressursmessig liten rolle, det er antallet ved
hovedfag og doktorgrad som trekker ressurser.

Annick Prieur og Geir Høgsnes ble ansatt som førsteamanuenser, men tiltrådte ikke i 1997.

Ved samfunnsgeografi ble den vitenskapelige staben utvidet med to nye medarbeidere i 1997. Kristian Stokke ble ansatt som førsteamanuensis i politisk geografi og Terje Wessel ble ansatt som førsteamanuensis i bygeografi. Dette har bidratt svært positivt til det faglige miljøet både når det gjelder forskning og undervisning, og det har gitt samfunnsgeografi større arbeidskapasitet. Studenttallet på samfunnsgeografi holdt seg på et stabilt høyt nivå i 1997, etter en relativt sterk økning i de foregående år.

Samfunnsgeografi fortsatte i 1997 arbeidet med å videreutvikle den internasjonale virksomheten. I denne forbindelse har administrasjonen ved ISO i betydelig grad avlastet de vitenskapelige ansatte både med hensyn til studentutvekslingen og med hensyn til økonomisk-administrative oppgaver. Dette var bl.a. av stor betydning da samfunnsgeografi arrangerte to "Intensive Programs" (IP) for studenter på lavere grad. Det ene ble finansiert gjennom SOKRATES og hadde deltakere fra England, Nederland, Sverige, Spania og Norge. Det andre ble finansiert gjennom NordPlus og hadde deltagere fra alle de nordiske landene.

Vitenskapelige ansatte ved samfunnsgeografi koordinerer og deltar i flere internasjonale forskningsprogrammer, bl.a. finansiert gjennom EU.
I 1997 fikk samfunnsgeografi nytt pauserom i 4. etasje i C-blokka, noe som oppleves som en vesentlig forbedring av de ansattes arbeidsmiljø. Denne møteplassene har også bidratt til økt kontakt mellom de to fagmiljøene, noe som ville blitt ytterligere forbedret gjennom en samlokalisering av hele instituttet.

ISS framtidige sentrale utfordringer er det videre arbeid med internasjonalisering av studiene og støtte til lærernes internasjonale virksomhet og publisering, og en utvikling av et positivt samarbeid mellom fagene på områder der dette er fruktbart. Dette arbeidet ble påbegynt i 1997, den konkrete videreføring av dette vil begynne i 1998.

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29