Valg av instituttleder og nestleder ved ISS

Høsten 2015 skal det velges ny instituttleder og nestleder ved ISS for perioden 2016 - 2019.

Valgkomiteens instilling

Valgkomiteen er gitt mandat til å finne kandidater til instituttleder- og nestledervalget. Valgkomiteen har hatt to møter. Professor Grete Brochmann og professor Hege M. Knutsen har respektivt snakket med alle fast ansatte ved de to fagene, for å kartlegge forslag på kandidater og få synspunkter på ledelse ved instituttet.

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til institutt- og nestledervalget:

professor Katrine Fangen (instituttlederkandidat)

professor Kristian Stokke (nestlederkandidat)

Foreslå kandidater

Ansatte kan også foreslå kandidater til instituttleder- og nestledervalget direkte til valgstyret. Følg pilen til nettskjema "Foreslå kandidater", under.

Følgende regler gjelder:

  • De som foreslås må være tilsatt i minimum 50 % fast vitenskapelig stilling
  • Forslag på kandidater må være undertegnet av minst fem personer med stemmerett
  • Kandidater som foreslås må være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg vervet om hun/han blir valgt
  • Alle forslag må være utformet slik at både instituttledervervet og nestledervervet er fylt når valget er gjennomført
  • Alle som har stemmerett har også rett til å foreslå kandidater
  • Ingen kan være underskrivere på mer enn ett forslag til samme verv.

Frist for å foreslå kandidater er mandag 15. juni 2015.

Foreslå kandidater

Valget

Valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden 15. -22. september, dersom det foreligger flere forslag på kandidater. Foreligger det innen fristen 15. juni 2015 kun ett forslag på instituttleder og nestleder forenkles valget iht §13-10 i Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter ved at instituttstyret foretar instituttledervalget.

Stemmerett

Alle som er tilsatt i minst 50 % fast stilling ved instituttet har stemmerett. I tillegg har midlertidig tilsatte stemmerett dersom de er i et sammenhengende tilsettingsforhold på minst 50 % med en varighet på minst ett år. Studenter med studierett på studieprogrammene ved ISS har stemmerett.

Er du i tvil om du har stemmerett, kan du ta kontakt med kontorsjefen som har oppdaterte manntallslister.

Valg til insituttstyret ved ISS

Høsten 2015 skal det også velges nytt instituttstyre for perioden 2016 - 2019. Valg avholdes i oktober/november. Mer informasjon om prosessen mot instituttstyrevalg kommer.

 

 

Publisert 12. mai 2015 08:45 - Sist endret 8. okt. 2015 09:06