English version of this page

Suppleringsvalg 2022-2023, styrerepresentant for gruppen fast vitenskapelig ansatte (samfunnsgeografi)

Suppleringsvalg: ny styrerepresentant for gruppen fast vitenskapelige ansatte/Supplemental election: new representative for permanent staff (Human Geography)

Generelt om instituttstyrevalg ved ISS

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år, med unntak av valg av representant for gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte, hvor valg foretas hvert år. Valg av instituttleder og nestleder skjer separat.

Suppleringsvalg avholdes juni 2022 for å erstatte David Jordhus-Lier (samfunnsgeografi) for inneværende styreperiode (høsten 2022-2023).

Valget skjer i utgangspunktet som elektronisk valg: Det kom inn kun én nominasjon og det avholdes ikke valg.

Perioden for å foreslå kandidater: 1.6.2022-8.6.2022

Forslag sendes valgstyrets sekretær. 

Valgstyret: Synøve Andersen, Bjørnar Sæther, Maren Ringstad og Vårin Sinnes

E-valg avholdes fra kl. 12 den 13. juni til kl. 12 den 17. juni 2022.

Alle med stemmerett kan velge ved å logge seg inn på følgende side: valg.uio.no.

Kandidater

Suppleringsvalg, gruppen fast vitenskapelige ansatte 2022-2023:

  • Sverre Herstad

Valgresultater (publiseres 20.6.2022)

Valgt kandidat

  • Sverre Herstad

----------------------------------

Valgperiode

Valgperioden er fire år for fast vitenskapelige ansatte og for teknisk/administrative ansatte. For midlertidig vitenskapelige ansatte er valgperioden ett år. Studenter velger sine representanter i valgmøte, mer informasjon om perioder for denne gruppen finnes i informasjonen om styrets sammensetning.

Sammensetning av instituttstyret

Sammensetningen av instituttstyret reguleres i Administrasjonsreglementet for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Styret har ni medlemmer:

  • Instituttleder
  • Nestleder
  • Tre representanter med seks vararepresentanter fra gruppen fast vitenskapelige ansatte. Minst en av de tre representantene fra de fast vitenskapelige ansatte skal være fra samfunnsgeografi og minst en fra sosiologi
  • En representant med to vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte
  • To representanter med fire vararepresentanter fra gruppen studenter
  • En representant med to vararepresentanter fra gruppen teknisk-administrative ansatte.

Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges to representanter skal begge kjønn være representert blant de to og blant varamedlemmene.

Valgbarhet, stemmerett og rett til å foreslå kandidater

Alle er valgbare som har tiltrådt stillingen innen valgdagene, og der tilsettingsforholdet gjelder hele valgperioden. 

Rett til å foreslå kandidater og til å stemme har alle som er tilsatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller har en professor II-stilling. Skriftlige forslag undertegnes og sendes/leveres til valgstyret ved valgstyrets sekretær. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

Flere presiseringer av valgbarhet og stemmerett finner du i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Hva med meg som har forskningstermin eller er på utenlandsopphold?

Du vil ha tilgang til å stemme elektronisk ved å logge inn med UiO-brukernavn og passord, så dersom du har tilgang til nett kan du foreslå kandidater og avgi stemme som normalt. Dersom du ikke har nettilgang i valgperioden, ta kontakt med valgstyret eller valgstyrets sekretær for å avgi stemme.

Regelverk

Retningslinjer for gjennomføring av valg av instituttleder, nestleder og styrerepresentanter

Valgreglement for UiO

Administrasjonsreglement for ISS

 

 


Emneord: valg, instituttstyrevalg
Publisert 23. mai 2022 19:35 - Sist endret 11. nov. 2022 12:17