English version of this page

Valg av nytt instituttstyre ved ISS 2019

Høsten 2019 skal det velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. E-valg avholdes 18.-22. november 2019. 

Generelt om instituttstyrevalg ved ISS

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år. Valg av instituttleder og nestleder skjer separat. Valget skjer i utgangspunktet som elektronisk valg.

Frist for å foreslå kandidater: 13. november 2019.

Forslag sendes valgstyrets sekretær.

E-valg avholdes 18.-22. november 2019.

VALGRESULTAT

Vi gratulerer våre ny styrerepresentanter!

For gruppen teknisk-adminsitrative ansatte 2020-2023

 • Stina Petersen
 • 1. vara Audrey Stark
 • 2. vara Runar Forsetløkken

Gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte 2020

 • Maren Toft
 • 1. vara Camilla Houeland
 • 2. vara Eirik Jerven Berger

Gruppen fast vitenskapelige ansatte 2020-2023

 • David Jordhus-Lier
 • Cathrine Holst
 • Mette Andersson
 • 1. vara Trude Lappegård
 • 2. vara Magne Flemmen
 • 3. vara Lars Erik Kjekshus
 • 4. vara Grete Brochmann
 • 5. vara Øyvind Wiborg
 • 6. vara Marianne Nordli Hansen

Kandidater

Gruppen teknisk-adminsitrative ansatte (med behov for en representant og to vararepresentanter) 2020-2023

 • Runar Forsetløkken
 • Stina Petersen
 • Audrey Stark
 • Matthew Rix Whiting

Gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte (med behov for en representant og to vararepresentanter) 2020

 • Liridona Gashi
 • Camilla Houeland
 • Eirik Jerven Berger
 • Maren Toft

Gruppen fast vitenskapelige ansatte (med behov for tre representanter og seks varapreresentanter) 2020-2023

 • Mette Andersson
 • Gunn Birkelund
 • Grete Brochmann
 • Magne Flemmen
 • Marianne Nordli Hansen
 • Cathrine Holst
 • David Jordhus-Lier
 • Lar Erik Kjekshus
 • Torkild Lyngstad
 • Trude Lappegård
 • Bjørnar Sæther
 • Øyvind Wiborg

Valgperiode

Valgperioden er fire år for fast vitenskapelige ansatte og for teknisk/administrative ansatte. For midlertidig vitenskapelige ansatte er valgperioden ett år. Studenter velger sine representanter i valgmøte, mer informasjon om perioder for denne gruppen finnes i informasjonen om styrets sammensetning.

Sammensetning av instituttstyret

Sammensetningen av instituttstyret reguleres i Administrasjonsreglementet for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Styret har ni medlemmer:

 • Instituttleder
 • Nestleder
 • Tre representanter med seks vararepresentanter fra gruppen fast vitenskapelige ansatte. Minst en av de tre representantene fra de fast vitenskapelige ansatte skal være fra samfunnsgeografi og minst en fra sosiologi
 • En representant med to vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte
 • To representanter med fire vararepresentanter fra gruppen studenter
 • En representant med to vararepresentanter fra gruppen teknisk-administrative ansatte.

Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges to representanter skal begge kjønn være representert blant de to og blant varamedlemmene.

Valgbarhet, stemmerett og rett til å foreslå kandidater

Alle er valgbare som har tiltrådt stillingen innen valgdagene, og der tilsettingsforholdet gjelder hele valgperioden. 

Rett til å foreslå kandidater og til å stemme har alle som er tilsatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller har en professor II-stilling. Skriftlige forslag undertegnes og sendes/leveres til valgstyret ved valgstyrets sekretær. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

Flere presiseringer av valgbarhet og stemmerett finner du i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Hva med meg som har forskningstermin eller er på utenlandsopphold?

Du vil ha tilgang til å stemme elektronisk ved å logge inn med UiO-brukernavn og passord, så dersom du har tilgang til nett kan du foreslå kandidater og avgi stemme som normalt. Dersom du ikke har nettilgang i valgperioden, ta kontakt med valgstyret eller valgstyrets sekretær for å avgi stemme.

Regelverk

Retningslinjer for gjennomføring av valg av instituttleder, nestleder og styrerepresentanter

Valgreglement for UiO

Administrasjonsreglement for ISS


Valgstyret

Førsteamanuensis Lars Klemsdal

Stipendiat Uzair Ahmed

Seniorkonsulent Maren Ringstad

Student Idar Henrik Seem

Inger-Lise Schwab (valgstyrets sekreær)

 


Emneord: valg, instituttstyrevalg
Publisert 26. nov. 2020 16:46 - Sist endret 14. jan. 2021 13:35