Generelt om instituttstyrevalg ved ISS

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år. 

Sammensetningen av instituttstyret reguleres i Administrasjonsreglementet for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Styret har ni medlemmer:

  • Instituttleder
  • Nestleder
  • Tre representanter med seks vararepresentanter fra gruppen fast vitenskapelige tilsatte. Minst en av de tre representantene fra de fast vitenskapelige tilsatte skal være fra samfunnsgeografi og minst en fra sosiologi
  • En representant med to vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige tilsatte (på åremål)
  • To representanter med fire vararepresentanter fra gruppen studenter (velges på egne valgmøter)
  • En representant med to vararepresentanter fra gruppen teknisk-administrative tilsatte.

Valget av instituttleder og nestleder skjer separat. Studentene og midlertidig vitenskapelig tilsatte har en valgperiode på ett år, de øvrige velges for hele fireårsperioden. Valget skjer i utgangspunktet som elektronisk valg.

Hvordan kan du fremme forslag på kandidat i din gruppe?

Alle er valgbare som har tiltrådt stillingen innen valgdagene, og der tilsettingsforholdet gjelder hele valgperioden. Siden studentene og midlertidig tilsatte i vitenskapeliggruppen skal velges for ett år, vil deres valgperiode være ett år etter valget.

Rett til å foreslå kandidater og til å stemme har alle som er tilsatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller har en professor II-stilling. Skriftlige forslag undertegnes og sendes/leveres til valgstyret ved valgstyrets sekretær. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges to representanter skal begge kjønn være representert blant de to og blant varamedlemmene.

Flere presiseringer av valgbarhet og stemmerett finner du i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Hva med meg som har forskningstermin eller er på utenlandsopphold?

Du vil ha tilgang til å stemme elektronisk ved å logge inn med UiO-brukernavn og passord, så dersom du har tilgang til nett kan du foreslå kandidater og avgi stemme som normalt. Dersom du ikke har nettilgang i valgperioden, ta kontakt med valgstyret eller valgstyrets sekretær for å avgi stemme.

 

 

Publisert 23. okt. 2019 08:11 - Sist endret 23. okt. 2019 08:11