Valg-instituttstyre

Høsten 2022 skal det velges ny styrerepresentant for gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte for 2023. 

Suppleringsvalg: ny styrerepresentant for gruppen fast vitenskapelige ansatte/Supplemental election: new representative for permanent staff (Human Geography)

Høsten 2019 skal det velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. E-valg avholdes 18.-22. november 2019. 

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år.