Valg av nytt instituttstyre ved ISS for perioden 2016-2019

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på arbeidsplassen vår.  Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett og regnskap, samt i tilsettingssaker.

Hvilke frister gjelder?

 • Valgperioden er mandag 16. november kl. 8:00 til og med fredag 20. november kl. 15:00
 • Frist for å foreslå kandidater er mandag 2. november kl. 17:00

Presentasjon av kandidater

Hva gjør instituttstyret?

 • Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.
 • for mer informasjon - se omtalen av instituttstyret i styrings og administrasjonsreglementet

Hvem skal velges?​

 • Tre representanter med seks vararepresentanter fra gruppen fast vitenskapelige tilsatte. Minst en av de tre representantene fra de fast vitenskapelige tilsatte skal være fra samfunnsgeografi og minst en fra sosiologi
 • En representant med to vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige tilsatte (på åremål)
 • To representanter med fire vararepresentanter fra gruppen studenter (velges på egne valgmøter)
 • En representant med to vararepresentanter fra gruppen teknisk-administrative tilsatte.

Kan jeg stille?

For ansatte:

 • du må være tilsatt i minst 50% stilling
 • du må være tilsatt minst ut desember 2016

Hvordan foreslår jeg meg selv eller en kollega?

Kandidater foreslås fra egen "stemmerettsgruppe":

 • er du fast vitenskapelig ansatt kan du foreslå deg selv eller en annen fast vitenskapelig ansatt
 • er du midlertidig vitenskapelig ansatt kan du foreslå deg selv eller en annen midlertidig vitenskapelig ansatt
 • er du teknisk-administrativt ansatte kan du foreslå deg selv eller en kollega i teknisk/administrativ stilling
 • forslag sendes skriftlig (e-post) innen 2. november kl. 17:00. Forslag på kandidat skal være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.
 • forslag sendes til valgsstyrets sekretær: Inger-Lise Schwab

Ønskede egenskaper:

 • evne til å se hva som er det beste for instituttet som helhet (uavhengig av egne eller disiplinære interesser)
 • strategisk interesse og tanker om instituttets fremtid
 • god organisasjonsforståelse
 • nysgjerrighet
 • evne til å prioritere

Hva får jeg som styremedlem?

 • erfaring med styreverv
 • medbestemmelse og innflytelse
 • organisasjonsforståelse
 • vitenskapelig ansatte fører møtetid og forberedelser (1 time forberedelse per møtetime) i timeregnskapet
 • teknisk-administrativt ansatte deltar i styremøter i arbeidstiden

Gi din stemme

Emneord: valg, instituttstyrevalg
Publisert 21. sep. 2015 15:03 - Sist endret 3. apr. 2017 09:05