Protokoll fra møtet i instituttstyret ved ISS 17. desember 2014

Møtet ble satt 17. desember 2014 kl. 14.20, styrerom  221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.30.

Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Jørn Ljunggren, Karen O’Brien, Torkild Lyngstad, Matthew R Whiting, Anne Lise Ellingsæter, Frithjof E Fjeldstad. Forfall: Anne Krogstad, studentrepresentant fra utviklingsstudier.  Referent: Brita Langeid

Ordinære saker

V-SAK 1 (38/2014) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

Vedtakssaker

V-SAK 2 (39/2014) Kjerneområder på sosiologi

Vedtak: Instituttstyret vedtok forslag om nye forskningsområder på sosiologi, listet opp her. Instituttstyret sluttet seg til en omdefinering av kjerneområder til forskningsområder.

I kraft av vedtaket slutter instituttstyret seg til at sosiologi innfører samme modell som på de fleste andre SV-institutter, om at undervisningstilbudet kan varieres mer, og at det ikke er tett kobling mellom overskrifter på forskningsområder og spesialiseringsemner.

 

V-SAK 3 (40/2014) Rekrutteringsprosess av leder ved ISS 2016-2019

Forslag kom om å endre vedtaksformuleringer i saksdokument til:                                                                                                                                        1. "Instituttstyret går inn for å fortsette dagens ordning med valgt leder." 2. "Instituttstyret går inn for å endre dagens ordning til tilsatt leder." Begge formuleringer er tatt til etterretning og føyes inn i vedtaket.

Vedtak: Etter avstemning gikk styret enstemmig inn for vedtaksforslag 1: Instituttstyret går inn for å fortsette dagens ordning med valgt leder.

Resultater fra spørreundersøkelsen til alle ansatte i forkant av styrevedtak ligger her.

 

V-SAK 4 (41/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved ISS tilsetter Solveig Topstad Borgen i midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i fire år med 25% pliktarbeid. Tiltredelsestidspunkt er ikke fastsatt. Borgen skal ha prøvetid i stillingen.

 

V-SAK 5 (42/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi med 25% pliktarbeid

Vedtak A: Styret ved ISS tilsetter Natalia Moen-Larsen i midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i fire år med 25% pliktarbeid. Moen-Larsen skal ha prøvetid i stillingen.

Vedtak B: Styret ved ISS tilsetter Plamen Ivanov Akaliyski i midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i fire år med 25% pliktarbeid. Akaliyski skal ha prøvetid i stillingen.

 

V-SAK 6 (43/2014) Møteplan våren 2015

Møteplan for våren vedtatt.

 

Orienteringssak

O-SAK 1 (44/2014) Valg av nye styrerepresentanter for midlertidig vitenskapelig ansatte for perioden 2015

Instituttleder orienterte. Maren Toft er valgt til ny styrerepresentant fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte for 2015. Andreas Forø Tollefsen og Are Skeie Hermansen ble valgt til varaer.

 

Publisert 18. des. 2014 21:02 - Sist endret 18. des. 2014 21:20