Protokoll fra møtet i instituttstyret ved ISS 3. september 2014

Møtet ble satt 03. september 2014, kl. 12.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torkild H. Lyngstad,Karen O’Brien, Marianne Almbakk, Edit Larsen. Forfall: Jørn Ljunggren, student representant fra sosiologi. Referent: Dyveke Johnsen.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:Innkalling og dagsorden godkjennes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 27/2014
Kunngjøring av stipendiatstilling i sosiologi (SKO1017) i 4 år med 25% pliktarbeid

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten med endringer og vedtar å lyse ut stipendiatstilling (SKO1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
V-SAK 3
Saksnr. 28/2014
Oppdatert administrasjons- og styringsreglement for ISS

Vedtak:Styrings- og administrasjonsreglement for ISS oppdateres i henhold til fakultetets nye administrasjonsreglement ved at følgende paragraf legges til:

§X: Programråd for studieprogrammer:
Instituttet oppretter programråd for alle studieprogrammer på bachelor og master som leder frem til grad.

Programrådene er delegert det koordinerende ansvaret for sine studietilbud innenfor rammene av Forskrift om studier og eksamen ved UiO. Programrådene selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan programrådene delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder.

Programrådene skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon.

Programråd rapporterer til instituttleder. Instituttleder oppnevner programleder og medlemmer av programråd.

          
V-SAK 4
Saksnr. 29/2014
Timeregnskapet ved ISS

Timeregnskapet ved ISS

Vedtak: Styret vedtar ikke:

Instituttleder gis fullmakt i henhold til styrets innspill til:

a. å utarbeide instruks for programrådenes rolle i ressursdisponeringsspørsmål vis a vis styret.

b. å innføre individuelle tiltak i håndtering av den enkeltes timeregnskap.

Styret vedtar:

Instituttleder gis fullmakt i henhold til styrets innspill til:

c. å innføre strukturelle tiltak som i større grad vil standardisere Instituttets ressurser mellom studieprogrammer.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 30/2014
Valgt eller tilsatt ledelse ved ISS? Prosessen mot styrebehandling

Styret diskuterte dette og ble enige om at det må tas stilling til dette ved styremøte i høst.

          
Publisert 22. sep. 2014 09:57 - Sist endret 23. okt. 2014 10:48