Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 19. mars 2014

Møtet ble satt 19. mars 2014, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221), og hevet kl. 14:45.

Tilstede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Jørn Ljunggren, Karen O'Brien (ikke på V-sak 3), Veronika Seim. Sekretær: Ingvild Bergom Lunde (for Inger-Lise Schwab)

Forfall: Joakim Dyrnes

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 13/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 14/2014
Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som universitetslektorr i samfunnsgeografi (vikariat)

Merknad:
1) Styret ønsker at setningen "Erfaring med utarbeiding av lærebøker og kompendier, eller erfaring fra nettbasert undervisning og fleksibel læring" strykes
2) Pedagogisk utdanning er ikke et krav. Undervisningserfaring går forøvrig igjen flere steder i utlysningen, og burde kun være et punkt.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner det fremlagte forslag til kunngjøringstekst og foreslår overfor Fakultetets tilsettingsutvalg å lyse ut et vikariat som universitetslektor (SKO1009) i samfunnsgeografi under forutsetning av at merknadene tas til følge.

          

Saksnr. 15/2014
V-SAK 3 Vedtakssak: Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Linda Sygna som vitenskapelig assistent (SGO1020) i en 50% stilling i perioden 01.02.2014-31.12.2014. Tilsettingen er forutsatt ekstern finansiering.

          
V-SAK 4 Eventuelt

Oda Skrøvseth Tranulis kan ikke lenger være fast studentrepresentant i instituttstyret. Valg av ny fast studentrepresentant for de tverrfaglige programmene vil bli gjort.

          
Publisert 19. mars 2014 14:45 - Sist endret 21. mars 2014 15:26