Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 18. desember 2013 2013

Møtet ble satt 18. desember 2013, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221), og hevet kl. 15.15.

Per Gunnar Røe, Anne Lise Ellingsæter, Karen O´Brien, Terje Wessel, Jørn Ljunggren, Joakim Dyrnes, Lasse Gullvåg Sætre. Sekretær: Målfrid Hoaas

Ikke tilstede: Margrete Heibø Modalsli

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 28/2013
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 29/2013
Valg av møteleder

Vedtak: Som møteleder for sak 3 velges Målfrid Hoaas.

          
V-SAK 3
Saksnr. 30/2013
Valg av instituttleder og nestleder for perioden 2014-2015

Per Gunnar Røe var ikke tilstede under behandling av denne saken.

Vedtak: Som instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 1.1.2014-31.12.2015 velges førsteamanuensis Per Gunnar Røe. Som nestleder ved Institutt for sosiologi og samfunngeografi i perioden 1.1.2014-31.12.2015 velges professor Katrine Fangen.

          
V-SAK 4
Saksnr. 31/2013
Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Merknad til protokollen: Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte Jørn Ljunggren påpeker at det er brukt for lang tid på denne tilsettingssaken, og at det må gjøres tiltak for å forkorte tidsbruken i tilsettingssaker generelt og ved tilsetting av stipendiater spesielt.

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Victor Lund Shammas i stilling som stipendiat (SKO1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Shammas takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr 2 osv.

Tiltredelses tidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.

Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          
V-SAK 5
Saksnr. 32/2013
Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i sosiologi

Vedtak:
A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Steffen Hillmert i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i sosiologi.

Det forutsettes at Hillmert i løpet av en toårsperiode lærer seg norsk og deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Mette Andersson i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i sosiologi.

Det forutsettes at Andersson i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Saken vil bli oversendt fakultetet for viderebehandling.

          
V-SAK 6
Saksnr. 33/2013
Møteplan for våren 2014

Vedtak:
1. onsdag 29. januar, kl. 14.15-16.00
2. onsdag 26. februar , kl. 14.15-16.00
3. onsdag 19. mars, kl. 14.15-16.00
4. onsdag 30. april, kl. 14.15-16.00
5. onsdag 4. juni, kl. 14.15-16.00

          
V-SAK 7 Eventuelt

Sak fremmet av Anne Lise Ellingsæter: Lederfunksjonen ved instituttet.

Det foreslås at det i løpet av 2014 legges opp til en bred diskusjon i staben om ledelse ved instituttet. Sentrale tema 1) Styrker og svakheter ved valgt og ansatt ledelse 2) Forholdet mellom faglig ledelse og administrative oppgaver i lederfunksjonen. Hvordan kan det skapes rom for strategisk tenkning i ledelsen?

Konkret foreslås det at det innkalles til stabsmøte om valgt vs. ansatt ledelse, der fordeler og ulemper med begge tilsettingsprosesser belyses. Det er viktig at instituttet er godt forberedt til neste ledelsesskifte og kan å være en konstruktiv deltaker i pågående diskusjoner og prosesser ved Universitetet i Oslo. Det kan legges frem et notat i forkant av stabsmøtet og innledere med ulike erfaringer kan belyse saken.

          
Publisert 18. des. 2013 12:56 - Sist endret 19. des. 2013 16:50