Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 20. november 2013

Møtet ble satt 20. november 2013, kl. 14:15, Instituttstyrerommet (221), og hevet kl. 15:15.

Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Torkild Hovde Lyngstad, Hege Merete Knutsen og Jørn Ljunggren (tom sak 27/2013).

Forfall: Joakim Dyrnes, Lasse Gullvåg Sætre og Margrethe Modalsli
Referent: Målfrid Hoaas

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 25/2013
Godkjenning av innkalling og saksliste

Fungerende instituttleder ba styret å behandle en sak om forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i samfunnsgeografi som ikke var satt på sakslisten som ble sendt ut med innkallingen.

Vedtak: Innkalling og saksliste inkludert etteranmeldt sak godkjennes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 26/2013
Forslag til budsjett 2014

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering.

          
V-SAK 3
Saksnr. 27/2013
Forslag på valgkomite, oppnevning av valgstyre og tentativ plan for nyvalg av instituttleder 2014-2015

Vedtak:
a) Instituttstyret fremmer forslag til instituttets valgkomité for nyvalg av instituttleder 2014-2015, til Det samfunnsvitenskapelige fakultetets tilsettingsutvalg. Komitéen utgjøres av professor Anne Krogstad, førsteamanuensis Bjørnar Sæther, førstekonsulent Brita Langeid og student Frithjof Eide Fjeldstad.

b) Instituttstyret oppnevner et valgstyre for nyvalg av instituttleder 2014-2015 sammensatt av professor Fredrik Engelstad, postdoktor Elin Sæther, førstekonsulent Kathrine Løvberg og student Martin Svingen Refseth.

          
V-SAK 4
Saksnr. 28/2013
Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår ovenfor fakultetets tilsettingsutvalg å forlenge Jemima Garcia-Godos sin midlertidige stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i samfunnsgeografi i perioden 1.1.2014-31.5.2014.

          
EVENTUELT

Ingen saker til behandling under eventuelt.

          
Publisert 20. nov. 2013 12:35 - Sist endret 21. nov. 2013 13:01