Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 14. november 2012

Møtet ble satt 14. november 2012, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.20.

Grete Brochmann, Torkild Hovde Lyngstad, Anne Krogstad, Jørn Ljunggren, Joakim Dyrnes, Sylvi Endresen, Ida Kjeøy. Ljunggren var ikke til stede under sak 34. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 31/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 32/2012
Budsjett for 2013 og langtidsbudsjett 2013-2017

Vedtak:Styret slutter seg til forslaget til budsjett for ISS for perioden 2013-2017. Instituttledelsen gis fullmakt til å justere enkelte budsjettposter i forbindelse med ferdigstillelsen av budsjett for eksternfinansiert virksomhet. Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning. Kontorsjef delegeres bestillingsfullmakt i henhold til styrets disponeringer.

          
V-SAK 3
Saksnr. 33/2012
Vedtakssak: Kunngjøring av fast førsteamanuensis stilling i samfunnsgeografi

Vedtak:Instituttstyret godkjenner utlysningsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en fast førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i samfunnsgeografi med programlederansvar for bachelorprogrammet Utviklingsstudier.

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4
Saksnr. 34/2012
Vedtakssak: Tilsetting av professor II i sosiologi i tre år

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Aksel Tjora i stillingen som professor II (SKO 8013) i sosiologi for en periode på tre år. Dersom Tjora takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          

Ordinære saker

V-SAK 5
Saksnr. 35/2012
Eventuelt

Instituttleder informerte om at det vil bli arrangert et styreseminar med instituttets timeregnskap og stillingsplan som tema. Seminaret er varslet avholdt i forbindelse med styremøtet 19.12.2012, bekreftelse ettersendes.

          
Publisert 14. nov. 2012 15:36 - Sist endret 14. nov. 2012 15:52