Protokoll fra møte i i instituttstyret ved ISS 13. juni 2012

Møtet ble satt 13. juni 2012, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.00.

Til stede: Grete Brochmann, Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Torkild Hovde Lyngstad, Terje Wessel, Jørn Ljunggren (ikke til stede på sak 24), Lillian Baltzrud og Ida Kjeøy. Forfall: Lene Angelskår. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 18/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 19/2012
Rapport for ISS, 1. tertial 2012

Økonomirådgiver Erik Handelsby orienterte.

          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 20/2012
Vedtakssak: Tilsetting av vitenskapelig assistent på ekstern finansiert prosjekt (til behandling i lukket møte)

Vedtak:Instituttstyret ved ISS forlenger Tove Mogstad Aspøy i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent SKO 1020 i perioden 01.07.2012 – 31.08.2012.

Tilsettingen er forutsatt ekstern finansiering.

          
V-SAK 3
Saksnr. 21/2012
Vedtakssak: Tilsetting av post doktor på ekstern finansiert prosjekt ( til behandling i lukket møte))

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Elisabeth Ugreninov i stilling som postdoktor SKO 1352 i fire år med 25 % pliktarbeid i perioden 01.09.2012 – 31.08.2016.

Det forutsettes at Ugreninov skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering. Ugreninov skal ha prøvetid i stillingen.

          
V-SAK 4
Saksnr. 22/2012
Vedtakssak: Møteplan høsten 2012

Vedtak:
1. onsdag 29. august, kl. 14.15-16.00
2. onsdag 3. oktober, kl.14.15-16.00
3. onsdag 14. november, kl. 14.15-16.00
4. onsdag 19. desember, kl. 14.15-16.00

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 23/2012
Diskusjonssak: Tilsetting av stipendiater og postdoktorer med ekstern finansiering

Instituttleder innledet med en orientering om forholdet mellom krav om oppfyllelse av måltall for stipendiat- og postdoktorstillinger og finansiering av det fjerde året for eksternfinansierte stilinger av samme type. Eksternfinansierte kandidater ønskes til instituttet, men kan på sikt redusere instituttets rekrutteringsmuligheter ved at det økonomiske handlingsrommet blir avkortet. Styret var i stor grad enig i fordelene ved å tilby et fjerde år til eksterne kandidater, de gjør instituttet mer dynamisk, bidrar med lærerkrefter og selv opplever å bli integrert i fagmiljøet. Det oppfattes som viktig at interne og eksterne kandidater tilbys de samme arbeidsvilkår. Alternative finansieringsformer ble lansert, som feks kun å tilby et halvt år tile alle kandidater utover de tre første årene.

          

Ordinære saker

V-SAK 5
Saksnr. 24/2012
Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i samfunnsgeografi uten forutgående kunngjøring ved ISS (til behandling i lukket møte)

Vedtak:Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Jemima Garcia-Godos til midlertidig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi, for en periode på 1 år. Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 6 Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

          
Publisert 19. juni 2012 13:45 - Sist endret 11. juli 2012 10:38