Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS

Møtet ble satt 30. november 2011, kl. 14.15, Møterom 323 i Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.00.

Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Frank Paul Silye, Patrick Lie Andersen og Ida Kjeøy.

Invitert: Grete Brochmann

Forfall: Studentrepresentant for samfunnsgeografi

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 30/2011
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak A: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 30. november 2011.

Vedtak B: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 31/2011
Vedtakssak: Budsjett for ISS 2012

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til budsjett for ISS for perioden 2012-2016. Instituttledelsen gis fullmakt til å jusetere enkelte budsjettposter i forbindelse med ferdigstillelsen av budsjett for eksternfinansiert virksomhet. Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning. Kontorsjef delegeres bestillingsfullmakt i henhold til styrets disponeringer.

          
V-SAK 3 Eventuelt

Ingen saker.

          
Publisert 4. jan. 2012 09:38 - Sist endret 17. jan. 2012 12:53