Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 23.3.2011

Møtet ble satt 23. mars 2011, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 15.00.

Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Arvid Fennefoss, Frank P. Silye, Anne May Melsom, Kristine Vaadal(studentrepresentant sosiologi) og Mari Olimstad (studentrepresentant utviklingsstudier).

Sekretær: Målfrid Hoaas

Ordinære saker


Saksnr. 06/2011
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 23. mars 2011.

Vedtak: Anne Krogstad vurderes som inhabil i sak 07/2011.

          

Saksnr. 07/2011
Vedtakssak: Forlengelse av stipendiatstilling tilknyttet KULTRANS prosjektet fra tre til fire år (25% plikarbeid)

Vedtak: Instituttstyret ved Instiutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Hans Erik Næss i stipendiatstilling (SKO1017) i perioden 1.1.2013 til 31.12.2013. Forlengelsen skyldes inkludering av 25% pliktarbeid for hele stipendiatperioden.

          

Saksnr. 08/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av én til to midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) i sosoiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og lyser ut 1-2 stipendiatstillinger (SKO1017) i sosiologi for 4 år med 25% pliktarbeid.

          

Saksnr. 09/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av én til to midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) i ssamfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og lyser ut 1-2 stipendiatstillinger (SKO1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25% pliktarbeid. Den ene stillingen er et lån fra sosiologi, og det er en forutsetning for utlysning og evt. tilsetting at måltallene skal være fordelt 1:2 mellom fagene ved stillingens utløp.

          

Saksnr. 10/2011
Vedtakssak: Utlysning av professor II stilling (SKO8013) i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og foreslår ovenfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut professor II stilling (SKO8013) i samfunnsgeografi.

          

Saksnr. 11/2011
Vedtakssak: Valgkomitéens mandat ved valg av ny instituttledelse for perioden 2012-2015

Vedtak: Valg av instiuttleder og nestleder skjer samlet for perioden 2012-2015.

          

Saksnr. 12/2011
Vedtakssak: Valgkomité for ny intituttledelse for perioden 2012-2015

Vedtak: Instituttstyret for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår at fakultetsstyret nedsetter en valgkomité for valg av ny instituttledelse for perioden 2012-2015 bestående av professor Willy Pedersen, professor Kristian Stokke, førstekonsulent Brita Langeid og én student oppnevnt av programutvalgene.

          

Orienteringssaker

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

          
Publisert 29. mars 2011 09:03 - Sist endret 6. apr. 2011 18:04