Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 22.12.2010

Møtet ble satt 22. desember 2010, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 15.15.

Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Terje Wessel, Ivar Frønes, Arvid Fennefoss, Frank P. Silye, Øystein L. Nilsen (studentrepresentant sosiologi).

Frafall: Anne May Melsom, Kristin Østerhus.

Sekretær: Inger-Lise Schwab

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 34/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 24. november 2010.

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 35/2010
VEDTAKSSAK: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i samfunnsgeografi

Vedtak:Instituttstyret godkjenner utlysningsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i samfunnsgeografi.

          
V-SAK 3
Saksnr. 36/2010
VEDTAKSSAK: Utlysning av 1-2 stipendiatstillinger (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak:Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og lyser ut 1-2 stipendiatstillinger i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
V-SAK 4
Saksnr. 37/2010
VEDTAKSSAK: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid – NFR-finansiert

Vedtak:Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Ferdinand A. Mohn i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på det NFR-finansierte prosjektet Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM).

Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
V-SAK 5
Saksnr. 38/2010
VEDTAKSSAK: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid uten forutgående kunngjøring – eksternt finansiert prosjekt

Vedtak:Instituttstyret for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Elin Selboe i stilling som postdoktor (SKO 1352) i samfunnsgeografi tilknyttet prosjektet Voices of the Future ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for perioden 01.02.2011 – 31.01.2015.

Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 39/2010
ORIENTERINGSSAK: Vurderingskriterier, rangering av søkere til stipendiatstillinger
          
O-SAK 2
Saksnr. 40/2010
Eventuelt

Studentrepresentant Øystein L. Nilsen etterlyste informasjon om instituttets plasssituasjon. Studentene stiller seg kritisk til at printerrommet flyttes og ringerom stenges i forbindelse med at instituttet tilrettelegger for flere nye kontorer. Det ble også reist spørsmål om lesesalstilgang for evt. OLA-masterstudenter. Instituttleder informerte om at plass mangel ved instituttet gjør det nødvendig å ta i bruke alle mulige områder, og inviterte til videre diskusjon om lokalisering av nytt ringerom. Angående lesesalsplasser ble det påpekt at tilførsel av OLA-studenter øker ikke antall masterstudenter utover det som instituttet har huset under tidligere ordninger og opptaksrammer.

          
Publisert 23. des. 2010 15:28 - Sist endret 7. jan. 2011 10:56