Protokoll fra møtet i instituttstyret ved ISS 24.11.2010

Møtet ble satt 24. november 2010, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 16.00.

Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Terje Wessel, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Marianne Millstein, Frank P. Silye, Øystein L. Nilsen (studentrepresentant sosiologi) og Ole Aars(studentrepresentant utviklingsstudier).

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 24. november 2010.

Terje Wessel vurderes som inhabil i sak 30.

          
V-SAK 2
Saksnr. 27/2010
Vedtakssak: OPPDATERING STYRINGSREGLEMENT VED ISS

Vedtak:Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner ny Styrings- og administrasjonsreglement for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

          
V-SAK 3
Saksnr. 28/2010
Vedtakssak: BUDSJETT FOR ISS 2011

Fra diskusjonen: Studentrepresentant Ole Aars etterlyste midler til finansiering av studietur for studenter på Utviklingsstudier. Kontorsjef orienterte om fordeling av midler til studentsosiale tiltak i budsjettår 2011. Beløpet vurderes revidert for å ta høyde for studieturer på alle instituttets studieprogrammer.

Vedtak:Styret slutter seg til forslaget til budsjett for ISS for 2011. Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning. Administrativ leder delegeres bestillingsfullmakt i henhold il styrets disponeringer.

          
V-SAK 4
Saksnr. 29/2010
Vedtakssak: FORNYELSE AV FREDRIK ENGELSTAD I ÅREMÅLSSTILLING SOM PROFESSOR (SKO 1404) INNENFOR KJERNEOMRÅDET ORGANISASJON

Vedtak:Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å fornye Fredrik Engelstad i åremålsstilling som professor (SKO 1404) i perioden 1.1.2012 til 31.3.2014.

Saken oversendes fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 5
Saksnr. 30/2010
Vedtakssak: KUNNGJØRING AV MIDLERTIDIG STILLING SOM FORSKER (SKO 1109) - EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKT (NODES)

Vedtak:Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det utlyses en forskerstilling (SKO 1109) for 2 år på prosjektet Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation (NODES) finansiert av NORFACE.

Tilsettingen gjelder under forutsetning av eksternt finansiering.

          
V-SAK 6
Saksnr. 31/2010
Vedtakssak: FORSLAG TIL KUNNGJØRING AV 1-2 FASTE 100 % STILLINGER SOM FØRSTEAMANUENSIS (SKO 1011) I ORGANISASJON/ARBEIDSLIVSSTUDIER

Vedtak:Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut 1-2 faste 100 % førsteamanuensisstillinger (SKO 1011) i organisasjons- og arbeidslivsstudier.

Tilsetting forutsetter fullfinansiering av studieprogrammet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 32/2010
Orienteringssak: ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE VED ISS

Instituttleder orienterte om gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse ved SV og alle tilhørende institutter. Det ble understreket at gruppen som utformer ISS sitt svar er av midlertidig karakter.

          
O-SAK 2
Saksnr. 33/2010
Orienteringssak: OLA – Masterprogram i organisasjon, ledelse og arbeidsliv

Tian Sørhaug og Karin Widerberg orienterte om fakultetets søknad om opprettelse av et tverrfaglig masterprogram i Organisasjons- og arbeidslivsstudier. Programmet legges til ISS.

          
O-SAK 3 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

          
Publisert 1. des. 2010 22:04 - Sist endret 1. des. 2010 22:31