Protokoll fra møtet i instituttstyret ved ISS

Møtet ble satt 20. oktober 2010, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221 , og hevet kl. 15.15.

Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Anne May Melsom, Frank P. Silye, Nikolai Fjågesund (vara studentrepresentant) og Kristin Østerhus (studentrepresentant samfunnsgeografi).

Fra administrasjonen: Inger-Lise Schwab

SAK 1- Saksnr. 21/2010

Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

  1. Godkjenning av saksliste
    Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 20. oktober 2010
     
  2. Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.
    Vedtak: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet

Vedtakssaker

SAK 2 - Saksnr. 22/2010

Vedtakssak: Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi
Fra diskusjonen: Styret ble enig om å diskutere kriteria for vurdering av søkere til faste stillinger innen neste gang en slik stilling utlyses. Diskusjonen skal blant annet ta for seg vekting av norske og internasjonale publikajsoner.

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens vurdering og innstiller Katrine Fangen og Torkild H. Lyngstad til førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Dersom Fangen eller Lyngtsad takker nei, vil det bli foretatt intervjuer med de andre rangerte søkerne og nytt forslag til vedtak lagt frem for instituttstyret.

Saken blir oversendt fakultetet ved tilsettingsutvalget for endelig tilsettingsvedtak.

SAK 3 - Saksnr. 23/2010

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for 4 år med 25% pliktarbeid - eksternt finansiert prosjekt

Vedtak:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det utlyses en stipendiatstilling for 4 år med 25 % pliktarbeid på prosjektet Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM), finansiert av Norges forskningsråd.

Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

SAK 4 - Saksnr. 24/2010

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Are Skeie Hermansen i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

SAK 5 - Saksnr. 25/2010

Eventuelt

Studentrepresentant fra samfunnsgeografi Kristin Østerhus meldte inn en oppfordring om at alle emner ved instituttet evalueres jevnlig. Representanten fikk til svar at instituttet følger fakultetets reglement for kvalitetssikring av undervisningstilbudet, herunder jevnlig evaluering av emner.

 

Av Inger-Lise Schwab
Publisert 25. nov. 2010 09:41