Protokoll fra møtet i instituttstyret ved ISS

Møtet ble satt 26. mai 2010, kl. 14.15., Harriet Holters hus, rom 221 , og hevet kl. 15.00.

Tilstede: Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Arvid Fennefoss, Anne Krogstad (sak 1, 3, 4, 5, 6), Per Gunnar Røe, Heidi Nicolaisen, Frank Paul Silye, Øystein Lorvik Nilsen (studentrepresentant sosiologi) og Kristin Østerhus (studentrepresentant samfunnsgeografi).

Fra administrasjonen: Inger-Lise Schwab (referent).

SAK 1
Saksnr. 12/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 26. mai 2010.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Som medlem av den sakkyndige komiteen som vurderte søkerne i sak 2, saksnr. 13/2010 deltar Anne Krogstad ikke i diskusjon og vedtak i saken.

          
SAK 2
Saksnr. 13/2010
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid - eksternt finansiert prosjekt ("Cannabis: Subculture, economy and social marginality")

Under diskusjonen kom det frem at det er behov for å diskutere kriterier for rangering av søkere til stipendiatstillinger.

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Eirik Hammersvik i stilling som stipendiat (SKO1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi knyttet til NFR-prosjektet: "Cannabis: Subculture, economy and social marginality". Stillingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Dersom Hammersvik takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nummer 2 osv.

Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
SAK 3
Saksnr. 14/2010
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år - eksternt finansiert prosjekt ("Involverende planlegging")

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Pål Klethagen i stilling som stipendiat (SKO1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi knyttet til NFR-prosjektet: "Involverende planlegging". Stillingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid.

Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
SAK 4
Saksnr. 15/2010
Vedtakssak: Forlengelse av tre professor II (SKO 8013) stillinger

Vedtak:
A: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å forlenge Jon Ivar Elstad i midlertidig tilsetting som professor II (SKO 8013) for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011.

Saken blir oversendt til fakultetet for videre behandling.

B: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å forlenge Trygve Gulbrandsen i midlertidig tilsetting som professor II (SKO 8013) for perioden 1.11.2010 til 31.10.2011.

Saken blir oversendt til fakultetet for videre behandling.

C: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å forlenge Ketil Skogen i midlertidig tilsetting som professor II (SKO 8013) for perioden 1.10.2010 til 30.9.2011.

Saken blir oversendt til fakultetet for videre behandling.

          
SAK 5
Saksnr. 16/2010
Orienteringssak

Instituttleder Karin Widerberg orienterte om forlengelsen av Anne May Melsoms tre-årig stipendiat stilling med ett år. Forlengelsen finansieres på bakgrunn av oppdrag instituttet har påtatt seg for Acta Sosiologica.

          
SAK 6 Eventuelt

Under eventuelt ble prosedyrer for utlysning av stipendiatstillinger drøftet, med særlig fokus på offentliggjøring av stillinger så tidlig som mulig. Rutiner for utlsyning av stipendiatstillinger, og rangering av søkerne, diskuteres ved neste styremøte.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46