Protokoll fra møtet i instituttstyret ved ISS

Møtet ble satt 28. april 2010, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 15.10.

Tilstede: Karin Widerberg, Bjørnar Sæther (sak 1 og 2), Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Patrick Lie Andersen (for Heidi Nicolaisen), Frank Paul Silye, Øystein Lorvik Nilsen (studentrepresentant sosiologi) og Kristin Østerhus (studentrepresentant samfunnsgeografi).

Fra administrasjonen: Målfrid Hoaas (referent).

SAK 1
Saksnr. 09/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til møte i instituttstyret 28. april 2010.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Som medlem av den sakkyndige komiteen som vurderte søkerne i sak 3, saksnr. 11/2010 deltar Bjørnar Sæther ikke i diskusjon og vedtak i saken.

          
SAK 2
Saksnr. 10/2010
Vedtakssak: Utlysning av to stipendiatstillinger (SKO 1017) i sosiologi for fire år (25% pliktarbeid)

Under diskusjonen kom det frem at det er behov for å utarbeide rutiner for gjennomføring av intervju ved tilsetting av stipendiater.

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det utlyses to stipendidatstillinger (SKO1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
SAK 3
Saksnr. 11/2010
Vedtakssak: Innstilling til vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret er gjort kjent med merknad fra Jemima Garcic-Godos av 26. april 2010, men slutter seg til bedømmelseskomitéens vurdering og instiller Marianne Millstein til vikariatet som førsteamanuensis (SKO1011) i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 1.8.2010 til 30.6.2013. Dersom Marianne Millstein takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Saken blir oversendt fakultetet ved tilsettingutvalget for endelig tilsettingsvedtak.

          
SAK 4 Eventuelt

Ingen saker.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46