Protokoll fra møte i instituttstyre ved ISS

Møtet ble satt 17. februar 2010, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 15.45.

Til stede: Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Arvid Fennefoss, Per Gunnar Røe, Heidi Nicolaisen, Frank Paul Silye, Kristin Østerhus(studentrepresentant samfunnsgeografi), Line Rak Haugen (studentrepresentant sosiologi).
Frafall: Anne Krogstad (ingen vara kunne stille).
Fra administrasjonen: Inger-Lise Schwab (referent). Einar Fiskvik var til stede under sak 2/2010 og sak 3/2010 for å informere.

SAK 1
Saksnr. 01/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner sakslisten til møte i instituttstyret 17. februar 2010.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 02/2010
Orienteringssak: Regnskap 2009

Instituttleder Karin Widerberg og økonomikonsulent Einar Fiskvik orienterte om regnskapet for 2009.

          
SAK 3
Saksnr. 03/2010
Vedtakssak: Budsjett 2010 og langtidsbudsjett 2010-2014

Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til budsjett for ISS for 2009. Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning. Administrativ leder delegeres bestillingsfullmakt i henhold til styrets disponeringer.

          
SAK 4
Saksnr. 04/2010
Vedtakssak: Årsplan 2010

Vedtak:
Styret godkjenner årsplan for 2010.

          
SAK 5
Saksnr. 05/2010
Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år - eksternt finansiert prosjekt

Vedtak:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
SAK 6
Saksnr. 06/2010
Vedtakssak: Tilsetting i to stipendiatstillinger i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Forslag til vedtak ble vedtatt med fem stemmer (Widerberg, Sæther, Røe, Nicolaisen, Østerhus, Haugen). To avga ikke stemme (Fennefoss og Silye).

Vedtak:
Saksopplysningene redigeres slik at det nå står: På bakgunn av økt stipendiatmåltall for 2010 og tildeling av to nye stillinger, og gode søkere foreslås det å tilsette ytterligere en stipendiat. Denne stipendiat faller inn under det prioriterte forskningsområdet ”Sosial ulikhet”.


Vedtak A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Tone Maia Liodden i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Liodden takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

Vedtak B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Jens Lunnan Hjort i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Hjort takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

          
SAK 7 Eventuelt

Ingen saker.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46