Protokoll fra møte i instituttstyret 17. juni 2009, kl. 12.15

Møtet ble satt 17. juni 2009, kl. 12.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 13.15.

Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Heidi Nicolaisen (for Elin Sæther), Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Frank Silye og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Anne-Lene Andresen (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Silje Bårud (studentrepresentant) og Kine Robertsen (studentrepresentant).

SAK 1
Saksnr. 18/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 17. juni 2009.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøtet 17. juni 2009.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Anne Krogstad er vurdert som inhabil i sak 3, saksnr. 20/2009 som medlem og leder av den sakkyndige komiteen som har vurdert søkerne.

          
SAK 2
Saksnr. 19/2009
Tilsetting i eksternt finansiert stipendiatstilling i sosiologi for fire år

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Eirin Pedersen i stillingen som stipendiat (SKO1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid med tiltredelsesdato 1. August 2009. Dersom Pedersen takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 2, osv. Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
SAK 3
Saksnr. 20/2009
Tilsetting i midlertidig postdoktorstilling ved ISS for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Helene Aarseth i stilling som postdoktor (SKO1352) i fire år med 25 % pliktarbeid. Tiltredelsetidspunkt er foreløpig ikke satt. Det forutsettes at Aarseth skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

          
SAK 4
Saksnr. 21/2009
Tilsetting i midlertidig eksternt finansiert forskerstilling (SKO1109), uten forutgående utlysning - Elin Selboe

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Elin Selboe i midlertidig forskerstilling (SKO1109) for perioden 11.08.2009 - 10.08.2010. Tilsettingen gjelder under forutsetning om ekstern finansiering.

          
SAK 5
Saksnr. 22/2009
Orienteringssak - Revidering av timeregnskapet

Instituttleder orienterte om nye satser for utteling i timeregnskapet for emneansvarlige og stipendiater. Instituttstyret diskuterte deretter denne.

          
SAK 6 Eventuelt

Ingen saker.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46