Protokoll fra møte i instituttstyret

Møtet ble satt 13. mai 2009, kl. 12.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 14.00.

Tilstede: Anne-Lene Andresen (observatør), Silje Bårud (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Silje Hammershaug (studentrepresentant), Anne Krogstad, Torkild Lyngstad (for Elin Sæther), Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Frank Silye og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

SAK 1
Saksnr. 16/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 13. mai 2009.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 13. mai 2009.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 17/2009
Tilsetting som postdoktor i samfunnsgeografi for fire år - eksternt finansiert prosjekt

Vedtak: Instituttstyret for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Elin Sæther uten foregående kunngjøring i stilling som postdoktor i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for perioden 1.7.2009 til 30.6.2013.

Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
SAK 3
Saksnr. 17/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år - eksternt finansiert prosjekt

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det utlyses en stipendiatstilling for 4 år under forutsetning om ekstern finansiering. Det fjerde året dekkes delvis av instituttets basisbevilgning.

Instituttleder gis fullmakt til å oppnevne sakkyndig komité.

          
SAK 4 Eventuelt

Ingen saker.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46