Protokoll fra møte i instituttstyret 15. april 2009, kl. 12.15

Møtet ble satt 15. april 2009, kl. 12.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 14.00.

Tilstede: Arvid Fennefoss, Gun Hafsaas (for Frank Paul Silye), Silje Hammershaug (studentrepresentant), Anne Krogstad, Ferdinand Mohn (studentrepresentant), Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

SAK 1
Saksnr. 11/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 15. april 2009.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 15. april 2009.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 12/2009
Utlysning av stilling som universitetslektor/førstelektor i sosiologi for ett år

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til å utlyse én midlertidig stilling som universitetslektor/førstelektor i 100 % for en periode på ett år. Instituttleder får fullmakt til å utarbeide utlysningstekst, samt til å foreslå medlemmer til sakkyndig komité.

Saken oversendes til fakultetet for videre behandling.

          
SAK 3
Saksnr. 13/2009
Tilsetting som førstelektor i samfunnsgeografi for seks måneder

Saken ble trukket på møtet.

          
SAK 4
Saksnr. 14/2009
Tilsetting som førstelektor i samfunnsgeografi (politisk geografi) for ett år

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til at det tilsettes en førstelektor i 100 % i samfunnsgeografi for tolv måneder.

Saken oversendes til fakultetet for videre behandling.

          
SAK 5
Saksnr. 15/2009
Tidsplan for utlysning av førstestillinger i sosiologi: Orienterings- og diskusjonssak

Instituttleder orienterte om tidsplan for utlysning av førstestillinger i sosiologi. Instituttstyret diskuterte deretter denne.

          
SAK 6 Eventuelt

Ingen saker.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46