Protokoll fra møte i instituttstyret den 04.03.2009

Møtet ble satt 04. mars 2009, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 16.00.

Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Frank Paul Silye, Arvid Fennefoss, Elin Sæther, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Ferdinan Mohn (vararepresentant for studentene på sosiologi) og (representant for studentene på samfunnsgeografi).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

SAK 1
Saksnr. 06/2009
Godkjenning av dagsorden

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 4. mars 2009.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 4. mars 2009.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 07/2009
Regnskap 2008

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet pr. 31.12.2008.

          
SAK 3
Saksnr. 08/2009
Budsjett 2009

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til budsjett for 2009 for ISS.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

Administrativ leder delegeres bestillingsfullmakt i henhold til styrets disponeringer.

          
SAK 4
Saksnr. 09/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi - eksternt finansiert prosjekt

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det utlyses en stipendiatstilling for 4 år under forutsetning om ekstern finansiering. Det fjerde året dekkes delvis av instituttets basisbevilgning.

Instituttleder gis fullmakt til å oppnevne sakkyndig komité.

          
SAK 5
Saksnr. 10/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til at det utlyses én stipendiatstilling i samfunnsgeografi for fire år (25 % pliktdel), og godkjenner samtidig forslag til utlysingstekst med de endringer som fremkom i møtet.

Instituttleder får fullmakt til å oppnevne sakkyndig komité for å vurdere eventuelle søknader.

          
SAK 6 Eventuelt
  1. Anne Krogstad tok opp spørsmål knyttet til de tverrfaglige programmenes representasjon i instituttets organer. Instituttstyret diskuterte kort denne problemstilling.
  2. Elin Sæther tok opp spørsmål om knyttet til klagesaker og praksisen med å sende ut både karakter og tidligere komités vurdering til ny klagekommisjon. Instituttstyret diskuterte kort denne problemstilling.
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46