Protokoll fra møte i instituttstyret 4. februar 2009

Møtet ble satt 04. februar 2009, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 15.00.

Tilstede: Silje Bårud (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Frank Silye (for Cecilie Lilleheil) Elin Sæther og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Studentrepresentant samfunnsgeografi.

SAK 1
Saksnr. 01/2009
Godkjenning av dagsorden og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 4. februar 2009.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 4. februar 2009.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 02/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi - eksternt finansiert prosjekt

Saken ble trukket av instituttleder.

          
SAK 3
Saksnr. 03/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som professor II i samfunnsgeografi.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut professor II stilling i samfunnsgeografi.

          
SAK 4
Saksnr. 04/2009
Innstilling i midlertidig eksternt finansiert 50 % forskerstilling (SKO1109) uten forutgående utlysning – Johanna Wolf

Innstillings- og tilsettingsutvalget ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Johanna Wolf til eksternt finansiert 50 % forskerstilling, SKO 1109, for perioden 1.4.2009 – 30.6 2010 uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder under forutsetning om ekstern finansiering.

Saken oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

          
SAK 5
Saksnr. 05/2009
Årsplan 2009

Vedtak: Styret godkjenner årsplan for 2009 med de endringer som fremkom i møtet.

          
SAK 6 Eventuelt

Styret oppnevnte følgende personer som vararepresentanter til programrådene i henholdsvis samfunnsgeografi og sosiologi:

Samfunnsgeografi: Stig-Erik Jakobsen og Terje Wessel fra gruppen fast vitenskapelige ansatte.

Sosiologi: Ragnvald Kalleberg fra gruppen fast vitenskapelige og Torkild Lyngstad fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46