Protokoll fra møte i instituttstyret

Møtet ble satt 17. desember 2008, kl. 14.15, Rom 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Tilstede: Cecilie Lilleheil, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther, Tove Thagaard (for Arvid Fennefoss), Terje Wessel (for Anne Krogstad) og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Studentrepresentant samfunnsgeografi og sosiologi.

SAK 1
Saksnr. 29/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 17. desember 2008.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 17. desember 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 30/2008
Innstilling til postdoktorstilling ved ISS

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter ikke i stillingen grunnet manglende ekstern finansiering.

          
SAK 3
Saksnr. 31/2008
Forlenget midlertidig tilsetting av Silje Noack Fekjær

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger stipendiatstillingen til Silje Noack Fekjær med to måneder grunnet overskudd på timeregnskapet. Ny sluttdato blir 26.3.2009.

          
SAK 4
Saksnr. 32/2008
Utlysning av stilling som postdoktor i sosiologi.

Opprinnelig forslag til vedtak var: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til utlysing av stilling som postdoktor i sosiologi, samt vedlagte kunngjøringstekst.

Endelig vedtak ble: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til utlysing av stilling som postdoktor i sosiologi, samt vedlagte kunngjøringstekst. Instituttleder får fullmakt til å oppnevne sakkyndig komité.

          
SAK 5 Eventuelt

Ingenting til eventuelt.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46