Protokoll fra ekstraordinært møte i instituttstyret

Møtet ble satt 26. november 2008, kl. 12.15, Rom 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.00.

Silje Bårud (studentrepresentant), Anne Krogstad, Cecilie Lilleheil, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Arvid Fennefoss og studentrepresentant samfunnsgeografi.

SAK 1
Saksnr. 27/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært instituttstyremøte 26. november 2008.

Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 28/2008
Bemannings- og budsjettplan 2009-2013: Utlysning av faste stillinger knyttet til aldersavganger og kostnadskutt

Etter diskusjon i styret ble det fremmet følgende tilegg til det opprinnelige vedtaksforslaget:

I tillegg vil instituttet overfor fakultetet synliggjøre kostnadene knyttet til ”stillingsstoppen” for faste vitenskapelige stillinger, dvs. ikke umiddelbar tilsetting etter aldersavganger.

Vedtak:
Styret slutter seg til følgende punkter i forbindelse med langtidsbudsjettet for 2009-2013:

  • Utlysningstempoet følger alternativ B for faste vitenskapelige stillinger og utlysning av to postdoktorstillinger.
  • IT-budsjettet reduseres med kr. 100 000 pr. år.
  • Bilagslønn knyttet til eksamensavvikling reduseres med kr. 100 000 pr. år.
  • Ordinære driftsmidler reduseres med kr. 300 000 pr. år. Det vil være opp til den enkelte å ”fordele” bruken av disse midlene på faglige reiser med paper, språkvask og vitenskapelig assistanse.

    I tillegg vil instituttet overfor fakultetet synliggjøre kostnadene knyttet til ”stillingsstoppen” for faste vitenskapelige stillinger, dvs. ikke umiddelbar tilsetting etter aldersavganger.
          
SAK 3 Eventuelt

Ingenting til eventuelt.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46