Kombinert styremøte og styreseminar

12. november 2008, kl. 11.15 - 16.00, Harriet Holters hus 323
SAK 1
Saksnr. 25/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 26/2008
Opphør av ordningen med sluttføringsstipend ved ISS
          
SAK 3
Saksnr. 27/2008
Saksliste styreseminar: Faglige prioriteringer, økonomiske kutt og langtidsbudsjettet

Bakgrunn

Den 29. oktober ble det avholdt ekstraordinært stabsmøte på instituttet. Anledningen til møtet var at fakultetet har bedt om at samtlige enheter utarbeider en bemannings- og budsjettplan for perioden 2009-2013.

Bakgrunnen for at det er blitt bedt om en slik plan, er at det av fakulteter og enheter forventes at de vedtatte faglige prioriteringene (behandlet av Universitetsstyret i møte 14. oktober 2008) skal speiles i bemannings- og budsjettplaner. Fakultetet skal innen utgangen av januar 2009 levere en slik plan til Universitetsdirektøren.

Videre er samtlige enheter ved fakultetet blitt pålagt å vurdere aktivitetsnivå, kostnader og inntektsgrunnlag. Årsaken til dette er at de foreløpige regnskapsresultater for 2008 og prognoser lagt inn i langtidsbudsjettet viser at fakultetet totalt vil operere med et underskudd i størrelsesorden på 30-35 millioner kroner for 2009 og 2010. Alle enheter er derfor av fakultetet blitt pålagt å bidra med å kutt i aktivitetsnivået, redusere utgifter og forsøke å øke inntekter.

Fakultetet vektlegger at tiltak for å redusere utgifter iverksettes allerede i år, slik at effektene allerede blir synlige fra 2009.

På stabsmøtet presenterte ledergruppen ved instituttet en skisse til bemannings- og budsjettplan for perioden 2009-2013, og følgende temaer ble diskutert:

 1. Utlysning av faste stillinger som følge av avganger i den faste vitenskapelige staben (én person i 2009, to personer i 2010, én person i 2011 og én person i 2013).
 1. Kostnadskutt knyttet til:
  IT, kr. 100 000.
  Bilagslønn knyttet til eksamen, kr. 100 000.
  Ordinære driftsmidler, kr. 300 000.

Totalt kutt er kr. 500000 pr. år.

Problemstilling

Styret bes om å komme med innspill/kommentarer til det som ble presentert på stabsmøtet. Spesielt bes styret om å komme med synspunkter på versjon A og B av langtidsbudsjettene, samt de tre konkrete forslagene til kutt.

Presentasjonen fra stabsmøtet er vedlagt.

Styret bes også om å vurdere andre mulige kostnadskutt som kan være aktuelle for å imøtekomme fakultetets krav om kutt i aktivitetsnivået og reduksjon av utgifter. I tillegg bes styret om å vurdere om det er mulig å øke instituttets inntekter.

Dagsorden

 1. Gjennomgang av stabsmøtet den 29.10.
 2. Forslag til bemannings- og budsjettplan.
 3. Diskusjon.
 4. Oppsummering.

Prosessen videre

Det legges opp til (med utgangspunkt i frist fra fakultetet) å fatte et et vedtak vedrørende ovennevnte skisse på ett ekstraordinært styremøte den 26. november 2008.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46