Protokoll fra møte i instituttstyret

Møtet ble satt 12. november 2008, kl. 11.15, Harriet Holters hus 323, og hevet kl. 16.00.

Tilstede: Silje Bårud (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Cecilie Lilleheil, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther, Karin Widerberg (møteleder) og Eivin Winsvold (studentrepresentant).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 25/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 12. november 2008.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 12. november 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 26/2008
Opphør av ordningen med sluttføringsstipend ved ISS

Forslag til vedtak var:
Instituttets nåværende ordning med sluttføringsstipend opphører med virkning fra og med 1. januar 2009.

Det er anledning å søke om sluttføringsstipend, men slike stipend vil kun bli gitt unntaksvis i tilknytning til helt eksepsjonelle forhold. Krigsutbrudd under datainnsamling illustrerer et slikt forhold.

Et eventuelt sluttføringsstipend vil normalt bli gitt for en periode på maksimalt tre måneder. Instituttets økonomiske situasjon skal legges til grunn når et eventuelt vedtak om sluttføringsstipend fattes.

Etter diskusjon i styret ble det fremmet to nye forslag til vedtak. Forslag nr. 1 ble fremmet av Elin Sæther:

Instituttets nåværende ordning med sluttføringsstipend opphører med virkning fra og med 1. januar 2009.

Det er anledning å søke om sluttføringsstipend, men slike stipend vil kun bli gitt unntaksvis i tilknytning til helt eksepsjonelle forhold.

Et eventuelt sluttføringsstipend vil normalt bli gitt for en periode på maksimalt tre måneder. Instituttets økonomiske situasjon skal legges til grunn når et eventuelt vedtak om sluttføringsstipend fattes.

Ordningen gis ikke tilbakevirkende kraft. Dvs. for stipendiater tilsatt før 1.1.2009 gjelder gammel ordning.

Instituttet oppretteholder praksisen med å prøve å gi stipendiater en arbeidsplass ved instituttet inntil seks måneder etter at tilsettingsforholdet har opphørt.

Instituttleder tar opp spørsmålet angående tid for tid kompensasjon i tilknytting til sykefravær under 14 dager med fakultetet.

Forslag nr. 2 ble fremmet av instituttleder Karin Widerberg:
Instituttets nåværende ordning med sluttføringsstipend opphører med virkning fra og med 1. januar 2009.

Det er anledning å søke om sluttføringsstipend, men slike stipend vil kun bli gitt unntaksvis i tilknytning til helt eksepsjonelle forhold.

Et eventuelt sluttføringsstipend vil normalt bli gitt for en periode på maksimalt tre måneder. Instituttets økonomiske situasjon skal legges til grunn når et eventuelt vedtak om sluttføringsstipend fattes.

Stipendiater som har mindre enn ett år igjen av sin stipendiatperiode omfattes ikke av den nå foreslåtte ordningen.

Instituttet oppretteholder praksisen med å prøve å gi stipendiater en arbeidsplass ved instituttet inntil seks måneder etter at tilsettingsforholdet har opphørt.

Instituttleder tar opp spørsmålet angående tid for tid kompensasjon i tilknytting til sykefravær under 14 dager med fakultetet.

Vedtak:
Forslag nr. 1 ble vedtatt med fem (Bårud, Fennefoss, Lilleheil, Elin Sæther og Winsvold) mot fire stemmer (Krogstad, Røe, Sæther og Widerberg).

          
SAK 3
Saksnr. 27/2008
Saksliste styreseminar: Faglige prioriteringer, økonomiske kutt og langtidsbudsjettet
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46