Protokoll fra møte i instituttstyret

Møtet ble satt 15. oktober 2008, kl. 13.00, Rom 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.00.

Tilstede: Silje Bårud (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Silje Hammershaug (studentrepresentant), Cecilie Lilleheil, Heidi Nicolaisen (for Elin Sæther), Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Terje Wessel (for Anne Krogstad) og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 20/08
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 15. oktober 2008.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 15. oktober 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak:
Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 21/08
Regnskap pr. 1.10.2008.

Vedtak:
Styret godkjenner regnskap pr. 1.9.2008.

          
V-SAK 2
Saksnr. 22/08
Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - Tilsetting uten kunngjøring.

Vedtak:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å forlenge Magne Flemmen i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009). Forlengelsen gjelder for perioden 01.11.2008 – 31.12.2008.

          
V-SAK 3
Saksnr. 23/08
Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid.

Vedtak:
Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Magne Flemmen i stillingen som stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Dersom Flemmen takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte osv. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

          
V-SAK 4
Saksnr. 24/08
Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for tre år

Vedtak:
Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Anne M. Melsom i stillingen som stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Stillingen gjelder for en periode på tre år. Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
V-SAK 5 Eventuelt

Instituttleder orienterte om at det vil instituttstyret vil få seg forelagt sak angående opphør av ordningen med sluttføringsstipend på neste møte i styret.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46