Protokoll fra ekstraordinært møte i Instituttstyret

Møtet ble satt 21. mai 2008, kl. 12.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 13.00.

Tilstede: Ida Andreassen (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Øystein Haakseth (studentrepresentant), Heidi Nicolaisen (for Elin Sæther), Bjørnar Sæther, Frank Paul Silye (for Cecilie Lilleheil) og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Per Gunnar Røe.

SAK 1
Saksnr. 16/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til ekstraordinært instituttstyremøte den 21. mai 2008.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært instituttstyremøte 21. mai 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak:
Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

c) Eventuelt.

Ingenting til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 17/2008
Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og innstiller Karen O`Brien til stillingen som førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Dersom O`Brien takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Det forutsettes at den som tilsettes skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av en toårsperiode.

Saken blir oversendt fakultetet ved tilsettingsutvalget.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46