Protokoll fra møte i instituttstyret 7. mai 2008, kl. 14.15

Møtet ble satt 07. mai 2008, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 16.00.

Casper Barth (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Cecilie Lilleheil, Jørn Ljunggren (studentrepresentant), Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 10/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 7. mai 2008.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 7. mai 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 11/2008
Utlysning av universitetsstipendiatstilling (sosiologi).

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til at det utlyses én universitetsstipendiatstilling (sosiologi) i 100 % ved ISS for en periode på fire år og godkjenner utlysingsteksten for denne med de endringer som fremkom i møtet.

Instituttleder får fullmakt til å oppnevne sakkyndig komité for å vurdere eventuelle søknader.

          
V-SAK 2
Saksnr. 12/2008
Forlengelse av Trygve Gulbrandsen som professor II.

Sak slås sammen med 14/2008.

          
V-SAK 3
Saksnr. 13/2008
Forlengelse av Jon Ivar Elstad som professor II.

Sak slås sammen med 14/2008.

          
V-SAK 4
Saksnr. 14/2008
Forlengelse av Ketil Skogen som professor II.

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi går inn for å forlenge Jon Ivar Elstad, Trygve Gulbrandsen, og Ketil Skogen som professor II (SKO 8013) for en periode på to år ved ISS.

Saken blir oversendt til fakultetet for videre behandling. I tilfelle at fakultetet mener at stillingene må utlyses, så slutter instituttstyret seg til dette. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide eventuell utlysningstekst og til å oppnevne eventuell sakkyndig komité.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 15/2008
Muntlig orientering om instituttets Kina-satsning ved instituttleder.
          
O-SAK 2 Eventuelt

Det vil bli avholdt ekstraordinært styremøte onsdag den 21. mai, kl. 12.15-14.15.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46