Protokoll fra møte i instituttstyret

Møtet ble satt 02. april 2008, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 16.00.

Casper Barth (studentrepresentant), Øystein Haakseth (studentrepresentant), Anne Krogstad, Cecilie Lilleheil, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Arvid Fennefoss.

SAK 1
Saksnr. 08/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 2. april 2008.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 2. april 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 09/2008
Innstilling til fast 50 % stilling som førsteamanuensis/faglig leder for Prosjektforum

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og innstiller Hans Christian Sørhaug til stillingen som fast førsteamanuensis/faglig leder i 50 prosent stilling ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Dersom Sørhaug takker nei til tilbudet, vil stillingen bli lyst ut på nytt.

Det forutsettes at Sørhaug skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av en periode på to år.

Saken blir oversendt fakultetet ved tilsettingsutvalget.

          
SAK 3 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46