Protokoll fra møte i instituttstyret 27. februar 2008, kl. 14.15

Møtet ble satt 27. februar 2007, kl. 14.15, Styrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Casper Barth (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Øystein Haakseth (studentrepresentant), Anne Krogstad, Cecilie Lilleheil, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 05/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 27. februar 2008.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 27. februar 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

c) Eventuelt.

Én sak til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 06/2008
Årsplan 2008

Vedtak: Styret godkjenner årsplan for 2008 med de endringer som fremkom i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 07/2008
Budsjett 2008

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til budsjett for 2008 for ISS.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

Administrativ leder delegeres bestillingsfullmakt i henhold til styrets disponeringer.

          
SAK 4 Eventuelt

Årsrapport 2007

Instituttleder Karin Widerberg foreslo for styret at det ikke lenger skal utarbeides og vedtas en ”tradisjonell” årsrapport for instituttet. Begrunnelsen for dette var 1) at det ikke lenger er noe krav fra fakultetet om at instituttet skal levere en årsrapport og 2) at årsrapporten ikke blir lest av et stort antall personer (om noen).

Det ble videre foreslått at det skal lages en kortfattet og oppdatert informasjonsbrosjyre på engelsk. Brosjyren skal i første rekke omtale instituttets forskningsaktiviteter. I mindre grad skal undervisningstilbudet omtales. Videre skal brosjyren inneholde nøkkeltall, som for eksempel antall ansatte (vitenskapelige og administrative), antall studenter, budsjett, eksternt finansiert virksomhet m.m.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46