Protokoll fra ekstraordinært møte i instituttstyret

Møtet ble satt 19. desember 2007, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Arvid Fennefoss (for Marianne Nordli Hansen), Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Cecilie Lilleheil (for Sten Morten Henningsmoen), Kari Steensrup (studentrepresentant), Kristian Stokke og Bjørnar Sæther (for Willy Pedersen).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Studentrepresentant samfunnsgeografi og representant for gruppen midlertidige tilsatte.

SAK 1
Saksnr. 42/07
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

a) Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 28. november 2007.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 26. september 2007.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Bjørnar Sæther var inhabil til sak 43/07. Sæther forlot møtet under behandlingen av denne saken.

c) Eventuelt.

Ingen saker til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 43/07
Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i 100 % i samfunnsgeografi.

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og innstiller Stig-Erik Jakobsen til stillingen som førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Dersom Jakobsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Heidi Wiig Aslesen.

Hvis Wiig Aslesen takker nei til tilbudet, går saken tilbake til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Det forutsettes at den som tilsettes skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av en toårsperiode.

Saken blir oversendt fakultetet ved tilsettingsutvalget.

          
SAK 3
Saksnr. 44/07
Tilsetting i midlertidig stipendiatstilling i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Heidi Østbø Haugen i stillingen som stipendiat i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Dersom Haugen takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte osv.

Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46