Protokoll fra møte i instituttstyret 28. november 2007, kl. 14.15

Møtet ble satt 28. november 2007, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Ann Cecilie Bergene (for Silje Fekjær), Arvid Fennefoss (for Marianne Nordli Hansen), Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Cecilie Lilleheil (for Sten Morten Henningsmoen), Willy Pedersen, Kari Steensrup (studentrepresentant) og Kristian Stokke.

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Studentrepresentant samfunnsgeografi.

SAK 1
Saksnr. 38/2007
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 26. september 2007.

Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Eventuelt: To saker til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 39/2007
Godkjenning av valg på nytt instituttstyre

Vedtak: Instituttstyret godkjenner valgresultatet.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 40/2007
Oppnevning av nye forsknings- og undervisningsledere

Vedtak: Instituttstyret oppnevner følgende personer til vervene som undervisnings- og forskningsledere for perioden 1.1.2008-31.12.2011:

Undervisningsleder samfunnsgeografi: Bjørnar Sæther
Undervisningsleder sosiologi: Marianne Nordli Hansen
Forskningsleder samfunnsgeografi: Hege M. Knutsen
Forskningsleder sosiologi: Anne Lise Ellingsæter

          
V-SAK 2
Saksnr. 41/2007
Oppnevning av nye programråd ved ISS

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til sammensetningen av programrådene i samfunnsgeografi og sosiologi, og oppnevner følgende personer som medlemmer i programrådene:

Samfunnsgeografi
1. Bjørnar Sæther (Programrådsleder, samt programleder bachelor og master).
2. Hege M. Knutsen (Programleder ph.d.).
3. Sylvi Endresen (Programleder Development Geography).
4. Per Gunnar Røe (Fast vitenskapelig tilsatt).
5. Kristian Stokke (Fast vitenskapelig tilsatt).
6. Annika Wetlesen (Midlertidig vitenskapelig tilsatt (stipendiat eller postdoktor)) med vara Ingar Brattbakk.
7. Elin Sæther (Midlertidig vitenskapelig tilsatt (universitetslektor evt. stipendiat)) med vara Anders Iversen.

Sosiologi
1. Karin Widerberg (Programrådsleder).
2. Marianne Nordli Hansen (Programleder bachelor og master)
3. Anne Lise Ellingsæter (Programleder ph.d.).
4. Fast vitenskapelig tilsatt.
5. Fast vitenskapelig tilsatt.
6. Midlertidig vitenskapelig tilsatt (stipendiat eller postdoktor).
7. Midlertidig vitenskapelig tilsatt (universitetslektor evt. stipendiat).

Instituttleder gis fullmakt til å oppnevne de manglende representantene fra den vitenskapelige staben til programrådet i sosiologi.

          
V-SAK 3
Saksnr. 42/2007
Kalling av professor Bjørn Hvinden som professor II i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å tilsette Bjørn Hvinden uten forutgående kunngjøring i midlertidig stilling som professor II (SKO 8013) for en periode på tre år.

Saken blir oversendt til fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 4 Eventuelt

1. Oppnevning av intervjukomité i forbindelse med innstilling til førsteamanuensisstilling i samfunnsgeografi.

Vedtak:
Instituttstyret oppnevner følgende intervjukomité:

1. Professor Jan Hesselberg.
2. Professor Hege Knutsen.
3. Student Caspar Barth.
4. Max Demuth (sekretær).

2. Ekstraordinært styremøte.

Før jul vil det bli innkalt til et ekstraordinært instituttstyremøte.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46