Protokoll fra møtet den 26.09.2007

Møtet ble satt 26. september 2007, kl. 14.15, Styrerommet, 221, og hevet kl. 16.00.

Ann Cecilie Bergene (for Silje Fekjær), Arvid Fennefoss (for Willy Pedersen), Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljunggren (studentrepresentant), Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen), Kristian Stokke og Bjørnar Sæther (for Marianne Nordli Hansen).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Studentrepresentant samfunnsgeografi.

SAK 1
Saksnr. 34/2007
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 26. september 2007.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 26. september 2007.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 35/2007
Regnskap pr. 1.9.2007

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet pr. 1.9.2007.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 36/2007
Utlysning av fast førsteamanuensisstilling i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til å utlyse én fast førsteamanuensisstilling i 100 % og slutter seg samtidig til vedlagte utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet. Instituttleder får fullmakt til å foreslå medlemmer til sakkyndig komité.

Stillingen kunngjøres nasjonalt og internasjonalt.

Saken oversendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

          

Saksnr. 37/2007
Eventuelt

Instituttleder fremmet sak angående Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i 50 % ved Prosjektforum.

Bakgrunnen for forslaget var at fra og med 1. januar 2006 ble Prosjektforum (SVPRO4000) overført til ISS. Dette innebar at instituttet ble tilført en ny stilling i plantallet, samt at det i tillegg lå en 50 % stilling inne som en del av overføringen av Prosjektforum.

Det nåværende opplegget ved Prosjektforum har vist seg å fungere meget godt. Det er derfor ønskelig at denne strukturen permanentgjøres.

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til å utlyse én fast førsteamanuensisstilling i 50 % og slutter seg samtidig til vedlagte utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet. Instituttleder får fullmakt til å foreslå medlemmer til sakkyndig komité.

Stillingen kunngjøres nasjonalt.

Saken oversendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46