Protokoll fra møte i instituttstyret 29. august 2007

Møtet ble satt 29. august 2007, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 16.00.

Caspar Barth (studentrepresentant), Ann Cecilie Bergene (for Silje Fekjær), Marianne Nordli Hansen, Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljunggren (studentrepresentant), Willy Pedersen, Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen) og Kristian Stokke.

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 28/2007 A
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 29. august 2007.

Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 28/2007 B
Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 29/2007
Innstilling fra valgkomite

Styret ble orientert om Valgkomiteens innstilling.

          
V-SAK 2
Saksnr. 30/2007
Innstilling til 1-2 postdoktorstillinger ved ISS.

Vedtak A:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Torkild Hovde Lyngstad til stilling som postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen er midlertidig og gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at den som tilsettes skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingstiden. Saken blir oversendt fakultetet ved tilsettingsutvalget.

Vedtak B:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Cathrine Holst til stilling som postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen er midlertidig og gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at den som tilsettes skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingstiden. Saken blir oversendt fakultetet ved tilsettingsutvalget.

Dersom kun én av de innstilte takker ja til tilbudet, innstilles det kun én postdoktor. Hvis begge innstilte takker nei til stillingen som postdoktor, går saken tilbake til instituttet.

          
V-SAK 3
Saksnr. 31/2007
Midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat i samfunnsgeografi tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet ”Responding to Climate Change: The Potensials of and Limits to Adaption in Norway (PLAN)

Vedtak:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og tilsetter Hans Ivar Blystad til stillingen som stipendiat i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Stipendiatstillingen gjelder for en periode på 3 år.Tilsettingen gjelder under forutsetning av tilfredsstillende finansiering fra NFR.

Dersom Blystad takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet.

          
V-SAK 4
Saksnr. 32/2007
Midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat i samfunnsgeografi tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet ”Responding to Climate Change: The Potensials of and Limits to Adaption in Norway (PLAN)

Vedtak:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og tilsetter Lynn Rosentrater i stillingen som stipendiat i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Stipendiatstillingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Tilsettingen gjelder under forutsetning av tilfredsstillende finansiering fra NFR.

          
V-SAK 5
Saksnr. 33/2007
Valg høsten 2007 ved ISS

Vedtak:
Styret vedtar at valg av instituttleder og nestleder gjennomføres ved indirekte valg under forutsetning at det kun melder seg én kandidat til de respektive verv. Ved flere kandidater avholdes det direkte valg.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46