Protokoll fra møte i instituttstyret 20. juni 2007, kl. 13.15

Møtet ble satt 20. juni 2007, kl. 13.15, Rom 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.00.

Til stede: Silje Fekjær, Marianne Nordli Hansen, Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljunggren (studentrepresentant), Willy Pedersen, og Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Kristian Stokke og studentrepresentant for samfunnsgeografi.

SAK 1
Saksnr. 25/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 20. juni 2007

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 20. juni 2007

          
SAK 2
Saksnr. 25/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 25/2007 C
Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2007
Tildeling av "stimuleringsmidler": Prinsipper og summer

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til de foreslåtte satsene for publisering og veiledning med de endringer som fremkom i møtet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 27/2007
Satser i timeregnskapet

Instituttleder orienterte om satsene i timeregnskapet

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46