Protokoll fra møte i instituttstyret 21. mars 2007

Møtet ble satt 21. mars 2007, kl. 14.15, Rom 221 HH, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Kaspar Barth (studentrepresentant), Arvid Fennefoss (for Marianne Nordli Hansen), Jan Hesselberg, Geir Høgsnes(møteleder), Jørn Ljunggren (studentrepresentant), Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen) og Kristian Stokke.

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Silje Fekjær og Willy Pedersen.

SAK 1
Saksnr. 18/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 21. mars 2007

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 21. mars 2007.

          
SAK 2
Saksnr. 18/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak: Kristian Stokke var inhabil under sak 19/07 og var følgelig ikke tilstede under behandlingen av denne.

          
SAK 3
Saksnr. 18/2007 C
Eventuelt

Én sak til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 19/2007
Søknad om sluttføringsstipend - Elin Selboe

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innvilger Selboes søknad om sluttføringsstipend på 3 + 3 måneder. Fremdriften for de første tre månedene rapporteres innen 8. juli 2007. Dersom fremdriften vurderes som tilfredsstillende, gis sluttføringsstipend for ytterligere tre måneder, frem til 8. oktober 2007.

          
V-SAK 2
Saksnr. 20/2007
Oppnevning av valgstyre ved ISS

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi oppnevner følgende valgstyre i forbindelse med valg av nytt instituttstyre for perioden 2008-2011:

  • Professor Kristian Stokke.
  • Stipendiat Silje Fekjær.
  • Førstekonsulent Åsmund Røseid.
  • Student Jørn Ljunggren.

Kontorsjef Max Demuth foreslås som sekretær for valgstyret

          
Eventuelt

Geir Høgsnes inviterte studentrepresentantene til instituttets
årsmøte den 23. mars 2007.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46